พระองค์ทรงค้นพบว่า โลกุตตรธรรม

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2557

 
 

     พระองค์ทรงค้นพบว่า   โลกุตตรธรรม  ที่สามารถใช้เป็นที่พึ่งในการกำจัดทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดนั้น เรียกว่า  นิพพาน คือสภาวธรรมที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่สุด   มีความสว่างที่สุด    มีความสงบที่สุด   เมื่อใดที่เอาใจเข้าไปเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกับ  นิพพานได้ตลอดกาล   ทุกข์ย่อมถูกกำจัดสิ้นไป  อย่างถอนรากถอนโคน

                                                       

 

  (คู่มือพุทธมามกะ)
ฉบับ ความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด