อานิสงส์...ไม่ต้องแหลง กันล่ะนิ

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2557

 

 

อานิสงส์...ไม่ต้องแหลง กันล่ะนิ

 

คำสนทนาท้าวสักกะ กับมาตลีเทพบุตร ตอนหนึ่งว่า

จงดูผลแห่งกรรมอันวิจิตรน่าอัศจรรย์
ทานวัตถุแม้มีประมาณน้อย อันนางเทพธิดานี้ ทำแล้ว ย่อมเป็นบุญ มีผลมาก

เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจ้า ในพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือในสาวกของพระตถาคต ทักษิณา ย่อมไม่ชื่อว่ามีผลน้อยเลย

มาเถิดมาตลี แม้เราทั้งหลาย พึงรีบเร่ง บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระตถาคตให้ยิ่งๆ ขึ้นเถิด...เพราะการสั่งสมบุญ ย่อมนำสุขมาให้
 
ท้าวสักกะ เป็นเทพผู้ไม่ประมาท และฉลาดในการทำบุญ บุญที่กล่าวถึง คือผลแห่งบุญของเทพธิดานางหนึ่ง ที่ตั้งใจ น้อมนำดอกบวบขม จำนวน ๔ ดอกไปบูชาพระสถูป ตั้งจิตอุทิศต่อ พระบรมธาตุของพระบรมศาสดา ด้วยจิตอันเลื่อมใส

ขณะกำลังเดินทาง...ถูกโคขวิดตายระหว่างทาง

ผลบุญเพียงตั้งใจและส่งใจที่เลื่อมใส...
ทำให้นางเทพธิดา เป็นผู้นุ่งห่มผ้าล้วนแล้วด้วยสีเหลือง  มีธงก็เหลือง ตกแต่งด้วยเครื่องอลังการเหลือง  มีกายอันลูบไล้ด้วยจุณจันทน์เหลือง ทัดทรงดอกบัวหลวง
มีปราสาทอันแล้วด้วยทองคำ มีที่นอนและที่นั่งสีเหลือง ทั้งภาชนะที่รองรับขาทนียะ
และ โภชนียะสีเหลือง มีฉัตรสีเหลือง รถสีเหลือง มีม้าและพัดล้วนแล้วสีเหลือง

แล้ววันนี้ พี่น้องนักสั่งสม นักสร้างบารมี ไปตัอนรับคณะพระธุดงค์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์ทัตตชีโว พระธาตุเจดีย์ ด้วยดอกดาวรวย สีเหลืองอันประณีต ด้วยใจที่เลื่อมใส ศรัทธาในพระตถาคตพุทธเจ้า ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า นางเทพธิดา ที่ท้าวสักกะ กล่าวถึงเลย...

อานิสงส์ผลแห่งบุญ ของแต่ละท่าน จะวิจิตรตระการตา ประณีต เพียงไหนกันหนอ....

ป่านนี้ ท้าวสักกะและเหล่าทวยเทพเทวดา ภุมเทวา รุกขเทวา อากาศเทวา เทวดาสัมมาทิฐิ ทั้งหลาย คงพนมมือ เปล่งเสียงกล่าวคำ อนุโมทนาสาธุการ ดังกึงก้อง ไปทั่วเมืองกาญจนบุรี แล้วกระมัง...

 


6 ธันวาคม 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม