ใคร? โง่ ใคร? ฉลาด

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2558

 

 

ใคร? โง่ ใคร? ฉลาด

 

อุปติสสะปริพาชก (พระสารีบุตร) ได้ฟังธรรมจาก พระอัสสชิ ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้นำข้อความนั้น ไปบอกกับ โกลิตะปริพาชก (พระโมคคัลลานะ) ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ทั้งสองจึงนำข้อความไปบอกกับ ปริพาชกที่เป็นบริวาร ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม

ทั้งหมดจึงตกลงกันว่า จักไปเข้าเฝ้า พระพุทธเจ้า เพื่อศึกษาธรรม จึงไปชวน สัญชัยปริพาชก เจ้าสำนัก ไปด้วย...

สัญชัยปริพาชก ถาม อุปติสสะ ว่า...
ในโลกนี้ คนฉลาดมากกว่า หรือคนโง่มากกว่า ?

อุปติสสะ ตอบว่า คนฉลาด น้อยกว่าคนโง่

สัญชัยปริพาชก ดีแล้ว ถ้าอย่างนั้น...
คนฉลาด ไปอยู่กับพระพุทธเจ้า
คนโง่ จงอยู่กับเรา เราจะปกครองคนโง่...

สัญชัยปริพาชก ดูเหมือนจะฉลาด
แต่...ฉลาดเป็นอาทตัวพ่อของคนโง่...

ในโลกนี้...ผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า มีน้อยกว่า..
เพราะ...คนฉลาด น้อยกว่า คนโง่.
เพราะ...สัมมาทิฐิ น้อยกว่า มิจฉาทิฐิ

คนโง่ คือคนที่เป็น มิจฉาทิฐิ
คนฉลาด คือคนที่เป็น สัมมาทิฐิ 

จึงไม่แปลกว่า ทำไม ?
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงตรัสว่า...
" คนไปสวรรค์เท่าเขาโค คนไปอบายเท่าขนโค "

เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้แล...นะ

 


9 มกราคม 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม