ตามรอย..เส้นทางมหาปูชนียาจารย์

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2549

      จากที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้สละชีวิตปฏิบัติธรรมจนค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก ยืนยันคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีจริง ปฏิบัติให้เข้าถึงได้จริงได้

พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านยืนยันว่า ผู้ที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายสามารถไปนรกก็ได้ ไปสวรรค์ก็ได้ ไปจับมือถือแขนพูดคุยกับสัตว์นรก หรือเอาบุญไปให้ได้ บุคคลผู้รู้เห็นเช่นนี้ ย่อมยืนยันว่าสวรรค์ นรกมีจริง บาปบุญมีจริง พระคุณบิดา มารดามีจริง ฯลฯ และกล้ากล่าวยืนยันพร้อมสอนวิธีการเข้าถึงพระธรรมกาย ที่ทำให้เราสามารถไปพิสูจน์คำพูดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ทำให้เราสามารถเลือกภพภูมิหลังความตายได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้เรายับยั้งชั่งใจ ละอายความชั่วกลัวการทำบาปเนื่องจากเห็นว่า กรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผล บุคคลผู้เกรงกลัวต่อบาปจะเร่งทำความดีเพื่อให้ใจใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป บุคคลผู้ยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ เรื่องนรก สวรรค์ว่ามีจริงและสามารถไปถึงได้ด้วยพระธรรมกายนั้น จึงเป็นบุคคลพิเศษ นอกจากการค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำยังเมตตาสอนให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสั่งสมบุญกุศล เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จทุกประการ เมื่อท่านค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็มีจิตเป็นกุศลไม่ได้คิดปิดบัง หรือหวงแหนความรู้อันบริสุทธิ์เหล่านี้ไว้ ท่านสอนการเข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างเปิดเผย เพียงแค่นี้ก็นับเป็นบุญคุณอันมหาศาลที่ไม่

 

อาจประมาณได้  พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยืนยันว่า พระรัตนตรัยนั้นอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน สามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด การหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ เนื่องจากศิษยานุศิษย์มีความปรารถนาจะแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเช่นท่าน ที่ท่านได้สละชีวิตค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก ทำให้พวกเราได้รู้ความจริงของชีวิต รูปหล่อทองคำของหลวงปู่จะเป็นพยานหลักฐานการค้นพบพระธรรมกายของท่าน และจะทำให้อนุชนรุ่นหลังสามารถสืบค้นประวัติการสร้างคุณความดี และวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายของท่านสืบต่อไปในภายภาคหน้า

นอกจากนี้ศิษยานุศิษย์ทั่วโลก ได้รวมใจกันก่อสร้างและบูรณะสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ โดยจะจัดสร้างเป็นเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ดังนี้

๑.สถานที่เกิด ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างอนุสรณ์สถาน ภายในมีชีวประวัติและรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ

๒.วัดโบสถ์ (บน) อำเภอบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาแก่ชาวโลก มีการปฏิสังขรณ์บูรณะโบสถ์เก่าที่หลวงปู่เข้าถึงพระธรรมกาย และสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อความคงทนแข็งแรง

๓.วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำไปสอนสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย มีพระภิกษุ ๓ รูป คฤหัสถ์ ๔ ท่านเข้าถึงพระธรรมกาย

๔.วัดปากน้ำภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ เป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เผยแผ่สอนการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายแก่พระ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาเป็นจำนวนมาก ก่อนท่านละสังขารได้สั่งศิษย์ของท่านไว้ว่า ห้ามสลายร่างท่าน ให้เก็บร่างท่านไว้ ณ วัดปากน้ำ

๕.วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มีรูปหล่อทองคำองค์แรกของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ก่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของหลวงปู่

บัดนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านจะได้ร่วมกันสักการะรูปเหมือนทองคำของหลวงปู่ได้ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี