ผงะ ! ศีล 5 สารตั้งต้น ของมหานรก

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2558

 

 

ผงะ ! ศีล 5 สารตั้งต้น ของมหานรก

ศีล ไม่รักษาไม่ได้

ศีล แปลว่า ปกติ มนุษย์ย่อมมีศีล 5 เป็นปกติ
ศีล คือ การสมาทาน มีเจตนาที่จะรักษา งดเว้นไม่ล่วงละเมิดศีล ตั้งสัจจะให้กับตนเอง ให้มีสติ ระลึกไว้เสมอไม่ให้เผลอทำให้ศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่างพร้อย

ทาน ศีล ภาวนา คือ บุญ
ทาน ภาวนา ไม่ทำได้ หากเรายอมรับผลที่จะเกิดขึ้น ว่า ภพชาติต่อไปเราจะยากจน ไร้ทรัพย์สินเงินทอง และอับจนปัญญา ไม่สามารถที่จะรู้แจ้ง เห็นแจ้ง ในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมได้

แต่ศีล ไม่ทำ ไม่รักษา หรือเลือกที่จะรักษา เฉพาะข้อที่ชอบ ปฎิเสธข้อที่ไม่ชอบ นั้นไม่ได้ การไม่สมาทาน คือ มีเจตนาที่จะไม่รักษา พร้อมที่จะทำผิดศีลได้ตลอดเวลา

ศีล 5 สำคัญ เปรียบเสมือน เป็นสารตั้งต้นของมหานรก

มหานรก มี 8 ขุม 5 ขุมใน 8 ขุม คือ ขุมที่รองรับ ผู้ทำผิดศีล 5 เป็นอานิจ คือ...

มหานรกขุมที่ 1 สัญชีวมหานรก มหานรกสำหรับผู้ที่ชอบผิดศีลข้อที่ 1 ปาณาติบาต ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ชอบเบียดเบียนชีวิต

มหานรกขุมที่ 2 กาฬสุตตมหานรก มหานรกสำหรับผู้ที่ชอบทำผิดศีลข้อที่ 2 อทินนาทาน ชอบ ลักขโมย ลักทรัพย์ ฉ้อโกง

มหานรกขุมที่ 3 สังฆาฏมหานรก มหานรกสำหรับพวกที่ชอบทำผิดศีลข้อ 3 กาเมสุมิจฉาจาร ชอบประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดผัวผิดเมีย ผู้อื่น

มหานรกขุมที่ 4 โรรุวมหานรก มหานรกสำหรับพวกที่ชอบทำผิดศีลข้อ 4 มุสาวาท ขอบพูดโกหก พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ มีวจีกรรมชั่วหยาบ

มหานรกขุมที่ 5 มหาโรรุวมหานรก มหานรกสำหรับพวกที่ชอบทำผิดศีลข้อ 5 ชอบดื่มสุราเมรัย สูบบุหรี่ หรือเสพสิ่งมึนเมา ยาเสพติด

การรักษาศีล 5 จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับ ชีวิตมนุษย์
ศีล 5 ทำให้มนุษย์ไปสวรรค์ได้ หากรักษาเป็นประจำ และก็ทำให้ไปอบายภูมิได้ หากศีลทะลุบ่อยๆ ทำให้ไปมหานรกได้ หากตลอดชีวิตศีลขาดเป็นประจำ

รักษา 1 ข้อ ผิด 4 หรือรักษา 4 ผิด 1 นั้นก็คือ ไม่คุ้ม  ไม่รักษาเลยยิ่งไม่คุ้ม ขาดทุนหนัก....

สนุกกับการไม่รักษาศีล 5 ในโลก ไม่ถึง100 ปี แต่จะต้องทุกข์ทรมาน ในมหานรกยาวนาน หลายล้านล้านปี แม้พ้นจากมหานรกแล้ว มาเกิดมาเป็นมนุษย์ ยังมีเศษกรรมติดตามมาอีก หลายภพหลายชาติ

ศีล 5 ปกติธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ซะแล้ว
เป็นสารตั้งต้น ไปสู่มหานรกขุมต่างๆ เสมือนสร้างไว้ เตรียมไว้ สำหรับที่ผู้ขาดศีล 5 เป็นอาจิณ นั่นเอง...น่ากลัวจัง

 

06 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม