สิ่งที่จะต้องเรียนรู้นอกเหนือจากวิชาชีพแล้ว

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2558

 

 

สิ่งที่จะต้องเรียนรู้นอกเหนือจากวิชาชีพแล้ว
ควรจะเรียนวิชชาชีวิตด้วย
วิชาชีพทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้
แต่วิชชาชีวิตทำให้ชีวิตที่เรามีอยู่นั้น
เกิดคุณค่าอันสูงส่ง
มีสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเราและชาวโลก

 

 

๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
คุณครูไม่ใหญ่