สีลัพพตปรามาส

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2549

 

.....สีลัพพตปรามาส หมายถึงความเชื่อมั่นถือมั่นในศีล และพรตคือข้อปฏิบัติที่ตนปฏิบัติบำเพ็ญเป็นกิจวัตรปกติว่าจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์หมดจดได้ หรือถือมั่นว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์บันดาลผลวิเศษให้ได้ด้วยความเชื่อที่งมงาย ขาดการพิจารณาไตร่ตรอง เพียงเชื่อตามๆ กันมาปฏิบัติตามๆ กันมา เช่นการบำเพ็ญตบะด้วยการทรมานกายแบบต่างๆ แม้ผลภายนอกจะดูว่ากิเลสเบาบางลง แต่ความยึดติดเช่นนั้นกลับเป็นกิเลสตัวใหม่ที่เกิดมีขึ้นในบุคคลนั้น

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร