กาย วาจา ใจสุจริต

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2549

 

 

 

ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์

อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์

ผู้นั้นพึงงดเว้นบาปทั้งหลาย

แล้วประพฤติสุจริตธรรม ๓ อย่าง

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๐๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร