สมถะและวิปัสสนาในกายต่างๆ

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2558

 

สมถะและวิปัสสนาในกายต่างๆ

 

------------------------------------------------------------------------

จากหนังสือ DOUMD 305  สมาธิ 5

หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน