อยู่กับปัจจุบันกาล

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2548

 

อยู่กับปัจจุบันกาล

 

“บุคคลไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
ไม่ใฝ่หาถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง
ยังชีวิตให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
เพราะเหตุนั้น ผิวพรรณย่อมผ่องใส”


 

สํ. ส. ๑๕/๗