ทำไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก?

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

 

ทำไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก?

 

ทำไม..การทอดกฐินถึงได้บุญมาก?
                 การทอดกฐินทำให้ผู้ทำได้บุญมาก ก็เพราะการทอดกฐิน เป็นการทำบุญที่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดถึง ๗ อย่าง ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็จะถือเป็นการทำบุญทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่ การทำบุญทอดกฐิน
ข้อจำกัดทั้ง ๗ อย่างของการทำบุญทอดกฐินได้แก่...
            ๑. เป็นบุญที่จำกัดด้วยประเภทของทาน คือ ต้องถวาย เป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้
             ๒. เป็นบุญที่จำกัดด้วยกาลเวลา คือ การทอดกฐิน จะต้องทภายในกำหนด ๑ เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา
              ๓. เป็นบุญที่จำกัดด้วยงาน คือ ในวันทอดกฐินพระภิกษุ ผู้กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม หรือรับผ้าจีวรสำเร็จรูปที่ตัด เย็บ ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ทายก ทายิกา นำมาถวาย เมื่อได้ผ้าจีวรมาแล้วก็ต้องกรานกฐินให้เสร็จ และครองผ้าที่ ได้รับภายในวันนั้น จะเลื่อนไปเป็นวันอื่นไม่ได้
            ๔. เป็นบุญที่จำกัดไทยธรรม คือ ผ้าที่ถวายต้องถูกต้อง ตามลักษณะที่พระวินัยกำหนดไว้ คือ ต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่ง ในไตรจีวรเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ของที่นำมาถวายในพิธี ทอดกฐิน เช่น ผ้าที่เป็นหนึ่งในไตรจีวรผืนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผ้ากฐิน ตลอดจนปัจจัยไทยธรรมอย่างอื่นที่นำมาร่วมถวายถือว่าเป็น บริวารกฐินทั้งหมด
            ๕. เป็นบุญที่จำกัดผู้รับ คือ ถ้าหากวัดนั้นมีพระภิกษุ อยู่จำพรรษาไม่ครบ ๓ เดือน และมีพระจำพรรษาไม่ถึง ๕ รูป วัดนั้นรับกฐินไม่ได้
            ๖. เป็นบุญที่จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียง ปีละ ๑ ครั้ง เท่านั้น
            ๗. เป็นบุญที่เกิดจากพุทธานุญาต คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ดำริให้ทายก ทายิกา ถวายผ้ากฐินแด่ภิกษุ ที่จำพรรษาครบ ๓ เดือน ต่างจากการทำทานอย่างอื่นที่ต้องมี
             ผู้กราบทูลขอจากพระพุทธองค์ก่อน เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขา กราบทูลขอถวายผ้าอาบน้ำฝน เมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วจึงมีการทบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนขึ้น..

 

 

ฉบับที่ ๑๔๓
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗