การเจริญธัมมานุสติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558

 

 

การเจริญธัมมานุสติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

            ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบาย “    ธัมมานุสติ” ในทำนองคล้ายกับ “    พุทธานุสติ” คือ เป็นเพียงการตรองหรือคิดพิจารณาพระธรรมคุณเท่านั้น จึงทำให้เข้าถึงแค่ อุปจารสมาธิŽ แต่ถ้าหาก อธิบายด้วยวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย อาจอธิบายได้ดังนี้

            เมื่อเราตรองตรึกถึงพระธรรมคุณ ทุกประการดังที่ได้อธิบายมาข้างต้น ใจก็จะมีพระธรรม เป็นอารมณ์ อย่างนี้แล้วจึงน้อมตรึกถึงสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระธรรม อาทิเช่น คัมภีร์พระไตรปิฎก พระธรรมดวงแก้ว (คือ ดวงใสที่เราน้อมนึกถึงให้เป็นตัวแทนของ พระธรรม) มาเป็นบริกรรมนิมิต และบริกรรมภาวนาด้วยคำใดคำหนึ่งที่น้อมถึงพระธรรมคุณ เช่น ธัมโม อกาลิโก เป็นต้น เมื่อนิมิตติดแน่นเป็น “    อุคคหนิมิต” แล้วกลั่นตัวใสเป็น “    ปฏิภาคนิมิต” จากนั้นใจจึงตกศูนย์เข้าถึง “    ดวงปฐมมรรค” ที่แท้จริง

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี