อานิสงส์ของอุปสมานุสติ

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์ของอุปสมานุสติ

1.หลับเป็นสุข

2.ตื่นเป็นสุข

3.มีความสงบ

4.มีหิริโอตัปปะ

5.มีความเลื่อมใส

6.เป็นที่นับถือของคนทั่วไป

7.อยู่เป็นสุข

8.มีกิริยาอ่อนน้อม

9.จิตหยั่งในพระนิพพานคุณ สามารถทำความปรารถนาให้สำเร็จ หากไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้ก็จะไปสู่สุคติ

            ขอให้นักศึกษาได้นำอนุสติทั้ง 2 ประการนี้ นำไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายต่อไป

 

-----------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00095926523208618 Mins