การเจริญสีลานุสติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

การเจริญสีลานุสติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

            ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวไว้เพียงว่า เมื่อเจริญสีลานุสติอย่างนี้แล้ว จะทำให้ได้เพียง “    อุปจารสมาธิ” แต่ในวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนั้น เมื่อปฏิบัติจริงๆ สามารถเลยไปกว่า “    อุปจารสมาธิ” ได้ โดยการปฏิบัติดังนี้

 

            วิธีแรก เมื่อระลึกถึงศีลจนใจแช่มชื่นดีแล้ว ให้วางใจนิ่งๆ เฉยๆ ตั้งมั่นไว้ที่ศูนย์กลางกาย อย่างต่อเนื่อง จนนิวรณ์ทั้งหมดสงบระงับราบคาบ ใจก็จะรวมตกศูนย์เข้าไปถึง “    ดวงปฐมมรรค” ภายในได้

            วิธีที่สอง เมื่อระลึกถึงศีลจนใจแช่มชื่นดีแล้ว ให้ตรึกถึงสิ่งที่เป็น “    ตัวศีล” ได้แก่ ความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ภายใน คือ “    ดวงศีล” มีลักษณะเป็นดวงกลมใสสว่าง พอถูกส่วนใจก็จะรวมตกศูนย์ เข้าไปถึง “    ดวงปฐมมรรค” และ “    ดวงศีล” ที่แท้จริงได้ หรืออาจตรึกถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้าย “    ดวงศีล” ภายใน เช่น “    ดวงแก้วใส” หรือ “    พระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ” ที่ปราศจากเมฆหมอก โดยมีความบริสุทธิ์แห่งศีลเป็นอารมณ์ พร้อมกับบริกรรมภาวนาว่า “    สีลํ สีลํ” หรือ “    ศีล ศีล” จากนั้น ก็ปรากฏเป็น “    อุคคหนิมิต” จนเป็น “    ปฏิภาคนิมิต” แล้วใจก็จะรวมตกศูนย์เข้าไปถึง “    ดวงปฐมมรรค” ได้เช่นกัน

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี