อานิสงส์ของสีลานุสติ

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์ของสีลานุสติ

            การมีศีลบริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติธรรมทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการเจริญกัมมัฏฐาน วิธีใด ศีลบริสุทธิ์ดีแล้วจะเกิดคุณธรรมต่างๆ ขึ้นตามลำดับ คือ อวิปปฏิสาร ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สัมมาสมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทา วิราคะ วิมุติญาณทัสนะ อันเป็นที่สุดแห่งกองทุกข์ นอกจากนี้ การตามระลึกนึกถึงศีลจะยังให้อานิสงส์อีกมากมายหลายประการคือ

1.ทำให้เคารพพระพุทธ

2.ทำให้เคารพพระธรรม

3.ทำให้เคารพพระสงฆ์

4.ทำให้เอื้อเฟื้อต่อศีล คือ ยินดีปฏิบัติศีลอย่างถูกต้อง

5.ทำให้เคารพทาน

6.ทำให้มีสติ

7.ทำให้มองเห็นภัยในความผิด แม้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อย

8.ทำให้รักษาตนเองได้

9.ทำให้คุ้มครองผู้อื่นได้

10.ทำให้ไม่มีภัยในโลกนี้

11.ทำให้ไม่มีภัยในโลกอื่น

12.ทำให้ได้รับอานิสงส์ต่างๆ อันเกิดจากการรักษาศีล เช่น เมื่อสิ้นชีวิตจะไปสู่สุคติ ทำให้มีโภคทรัพย์ เป็นเหตุให้มีชื่อเสียง ไม่หลงตาย แกล้วกล้าในที่ประชุมชน เป็นต้น และการเจริญสีลานุสติอยู่เนืองๆ ทำให้บรรลุอุปจารสมาธิ ทำลายนิวรณ์ได้

 

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี