พุทโธ ทรงเป็นผู้เบิกบานแล้ว

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558

 

 พุทโธ ทรงเป็นผู้เบิกบานแล้ว

            เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่ได้ชื่อว่า พุทโธ เพราะได้ทำให้แจ้งในมรรคผลแล้ว ทรงมีพระบวรสันดานอบรมไว้ด้วยพระอรหัตตมรรคญาณอันประเสริฐเป็นเหตุให้เกิดสัพพัญญุตญาณ

คำว่า พุทโธ มีความหมาย ได้ถึง 15 ประการ คือ

1.ตรัสรู้อริยสัจ 4

2.กระทำสัตว์โลกที่มีบารมีสมควรตรัสรู้ ให้ตรัสรู้อริยสัจ

3.มีพระบวรพุทธสันดานอันทรงคุณ คือ สัพพัญญุตญาณอันสามารถตรัสรู้ไปในเญยยธรรมทั้งปวง

4.ทรงมีพระคุณ คือ พระอรหัตมรรคญาณหักรานกองกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาณ

5.ตรัสรู้อริยสัจ 4 ด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครสอน

6.เป็นผู้เบิกบานด้วยพระอรหันมัคคญาณเหมือนดอกบัวที่เบ่งบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์

7.สิ้นจากอาสวะทั้ง 4 คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ

8.มีพระบวรพุทธสันดานปราศจากกิเลสทั้งปวง

9.มีพระบวรพุทธสันดานทรงพระคุณ ปราศจากราคะ

10.มีพระบวรพุทธสันดานทรงพระคุณ ปราสจากโทสะ

11.มีพระบวรพุทธสันดานทรงพระคุณ ปราศจากโมหะ

12.ตื่นจากกิเลส เปรียบเหมือนคนตื่นจากหลับ

13.เสด็จไปสู่พระนิพพานด้วยหนทางมัชฌิมาปฏิปทา

14.ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เอง ไม่มีผู้ใดรู้เท่าเทียม

15.ทรงได้พุทธิ คือ อรหัตมัคญาณ ประหารอพุทธิเสียสิ้น(อพุทธิ คือ อวิชชา)

 

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี