สัตถา เทวนุสสานัง ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2558

 

 สัตถา เทวนุสสานัง ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

            ทรงเป็นพระบรมศาสดา เป็นผู้นำของมนุษย์ เทวดา พรหมทั้งหลาย ทรงนำไปให้พ้นจากที่กันดาร คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้เข้าถึงพระนิพพาน ประดุจพ่อค้านายกองเกวียนที่นำลูกน้องเดินทางพ้นที่กันดารที่มีภัยทั้งหลาย ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางอย่างสุขสงบปลอดภัย

            พระพุทธคุณข้อนี้เกิดจากพระองค์เป็นโลกวิทู เพราะทรงรู้แจ้งโลก จึงได้ทรงเป็นยอดนักฝึกมนุษย์อย่างดีเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือน ไม่เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้นที่พระองค์ทรงฝึกได้ แม้แต่เทวดาทั้งหลาย ทั้ง 6 ชั้น รวมถึงรูปพรหม พระองค์ก็สามารถฝึกได้อย่างชนิดที่ไม่มีใครเทียบเหมือนกัน พระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นบรมครูของมนุษย์และมนุษย์ทั้งหลาย นอกจากนี้ยัง ไม่ทรงเหนื่อยในการที่จะฝึกอีกด้วย ดังปรากฎในพุทธกิจ 5 ประการว่า

1.เวลาเช้าทรงบิณฑบาต

2.เวลาเย็นทรงแสดงธรรมแก่มนุษย์

3.เวลาพลบค่ำทรงให้โอวาทภิกษุ

4.เวลาเที่ยงคืนทรงแก้ปัญหาเทวดา

5.เวลาย่ำรุ่งทรงพิจารณาดูเวไนยสัตว์

            นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นหัวใจของความเป็นครูของพุทธองค์ ที่ทรงทำหน้าที่เป็นครูให้แก่ทั้งเทวดาและมนุษย์อย่างเต็มที่ โดยมิได้ทรงเห็นแก่เวลาส่วนพระองค์เลย จึงสมที่พระองค์จะได้รับขนานพระนามว่า สัตถาเทวมนุสสานัง

 

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี