อนิมิตฺตโต ระลึกโดยชีวิตไม่มีนิมิต

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2558

 

 

อนิมิตฺตโต ระลึกโดยชีวิตไม่มีนิมิต

อนิมิตฺตโต คือ โดยไม่มีกำหนด หมายความว่า โดยไม่มีขีดคั่น

            ผู้ปฏิบัติพึงระลึกว่า จริงอยู่ ธรรม 5 ประการนี้ คือ ชีวิต พยาธิ กาล สถานที่ทอดร่าง และคติ ของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีนิมิต รู้ไม่ได้ ในธรรม 5 ประการนั้น ชีวิตชื่อว่าไม่มีนิมิต เพราะไม่กำหนดว่า จะพึงเป็นอยู่เพียงเท่านี้ ไม่เป็นอยู่ต่อแต่นี้ไป เพราะว่าสัตว์ทั้งหลาย ย่อมตายเสียตั้งแต่ในเวลาที่ยังเป็นกลละก็มี ในเวลาที่ยังเป็นอัมพุทะ เป็นเปสิ เป็นฆนะ10) อยู่ในครรภ์ได้เดือน 1 ได้ 2 เดือน ได้ 3 เดือน ได้ 4 เดือน ได้ 5เดือน ได้ 10 เดือนก็มี ในสมัยที่ออกจากท้องก็มี นอกจากนั้นก็ตายภายใน 100 ปีก็มี เกิน 100 ปีก็มีเหมือนกัน

            พยาธิ ชื่อว่าไม่มีนิมิต เพราะไม่มีกำหนดว่า สัตว์ทั้งหลายจะตายด้วยโรคนี้เท่านั้น ไม่ตายด้วยโรคอื่น ด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายตายด้วยโรคตาก็มี ด้วยโรคนอกนี้มีโรคหูเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งก็มี กาล ชื่อว่าไม่มีนิมิต เพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่า จะต้องตายในเวลานี้เท่านั้น ไม่ตายในเวลาอื่น ด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมตายในตอนเช้าก็มี ในตอนเที่ยงเป็นต้นตอนใดตอนหนึ่งก็มี

 

            สถานที่ทอดร่าง ชื่อว่าไม่มีนิมิต เพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่า เมื่อสัตว์ทั้งหลายตาย ร่างจะต้องตกอยู่ที่นี่เท่านั้นไม่ตกอยู่ที่อื่น ด้วยว่าร่างของบุคคลทั้งหลายผู้เกิดภายในบ้าน เวลาตายไปตายอยู่ภายนอกบ้านก็มี บางคนเกิดภายนอกบ้านแต่เวลาตายมาตายอยู่ ภายในบ้านก็มี โดยนัยเดียวกันนั้น บัณฑิตพึงพรรณนาให้กว้างไปหลายๆ ประการ เป็นต้นว่า ร่างของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดบนบกไปตายตกอยู่ในน้ำ หรือว่าร่างของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ มาตายตกอยู่บนบกก็มี ดังนี้เป็นต้น

            คติ ชื่อว่าไม่มีนิมิต เพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่า สัตว์ผู้จุติจากคตินี้ จะต้องไปเกิดในคตินี้ด้วยเหตุที่ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้จุติจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มี ผู้จุติจากมนุษยโลกไปเกิดในโลกอื่นมีเทวโลกเป็นต้นที่ใดที่หนึ่งก็มี เพราะอย่างนี้ สัตว์โลกจึงหมุนเวียนไปใน 5 คติ11) ดุจโคที่เขาเทียมไว้ในยนต์เดินเวียนอยู่อย่างนั้นนักปฎิบัติพึงระลึกถึงความตาย โดยชีวิตไม่มีนิมิต ดังกล่าวมาแล้วอย่างนี้

------------------------------------------------------------------------

10) การเกิดขึ้นของรูปมนุษย์ในครรภ์มารดาหลังปฏิสนธิ 1.กลละ เป็นน้ำใส เป็นหยาดน้ำใส เหมือนน้ำมันงา ใน สัปดาห์ที่ 1 หลังปฏิสนธิ 2.อัมพุทะ เป็นฟองน้ำ (ลักษณะเป็นฟอง สีเหมือน น้ำล้างเนื้อ) ใน สัปดาห์ที่ 2 หลังปฏิสนธิ 3.เปสิ เป็นเมือกไข (มีลักษณะ เหมือนชิ้นเนื้อเหลวๆ สีแดง) ใน สัปดาห์ที่ 3 หลังปฏิสนธิ 4.ฆมะ เป็นก้อนไข (มีลักษณะเป็นก้อน มีสัณฐาน เหมือนไข่ไก่) ใน สัปดาห์ที่ 4 หลังปฏิสนธิ 5.ปัญจสาขา เกิดปุ่มทั้งห้า(ได้แก่ แขน 2 ขา 2 ศีรษะ 1 ) ใน สัปดาห์ที่ 5 หลังปฏิสนธิ.


11) คติ 5 คือ ที่ไปเกิดของสัตว์, ภพที่สัตว์ไปเกิด 5 ได้แก่ 1.นิรยคติ คือ นรก 2. ติรัจฉานคติ คือ เดรัจฉาน 3.เปตติคติ คือ เปรต และอสุรกาย 4.มนุษยคติ คือ มนุษย์ 5.เทวคติ คือ เทวดา และพรหม

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี