การเจริญจาคานุสติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2558

 

การเจริญจาคานุสติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

            ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค กล่าวไว้ว่า เมื่อเจริญจาคานุสติอย่างนี้แล้วจะทำให้ถึงเพียง”อุปจารสมาธิ” แต่ในวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เมื่อปฏิบัติจริงๆ แล้วสามารถไปถึงเลยกว่า “    อุปจารสมาธิ” ได้ โดยการปฏิบัติดังนี้

             เมื่อระลึกถึงการบริจาคทานของตนตามที่ได้อธิบายมาข้างต้นแล้ว ใจเริ่มสงบและมีการบริจาคเป็นอารมณ์ ให้นึกน้อมวัตถุทานที่ตนได้ทำไปแล้วหรือกำลังทำอยู่ก็ดี เช่น ไตรจีวร ดอกไม้ของหอม ปัจจัย 4 ต่างๆ เป็นต้น วางไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมกับบริกรรมว่า “    ปริจาคํ ปริจาคํ” “    บริจาค บริจาค” หรือ “    ทานํ ทานํ” “    การให้ การให้” อย่างใดอย่างหนึ่ง จนในที่สุด ก็จะชัดเจนปรากฏเป็น “    อุคคหนิมิต” แล้วกลั่นตัวใสเป็น “    ปฏิภาคนิมิต” จากนั้นใจก็จะรวมตกศูนย์เข้าถึง “    ดวงปฐมมรรค” ที่แท้จริง

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี