ความสงบจากภายใน

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2548

 

ความสงบจากภายใน

 

“ภิกษุพึงสงบกิเลสและบาปธรรมที่เป็นภายในเสีย
ไม่พึงแสวงหาความสงบจากที่อื่น
เมื่อระงับภายในได้แล้ว
สิ่งที่จะพึงยึดถือใหม่ ย่อมไม่มี
สิ่งที่ยึดถือไว้จำจะสละจะมีแต่ไหน”


 

ขุ. มหา. ๒๙/๔๒๕,๔๒๖