เมื่อบุคคลยังถอนเชื้อตัณหาไม่ได้

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

เมื่อบุคคลยังถอนเชื้อตัณหาไม่ได้

 

ยถาปิ มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห
ฉินฺโนปิ รุกฺโข ปุนเรว รูหติ
เอวมฺปิ ตณฺหานุสเย อนูหเต
นิพฺพตฺตตี ทุกฺขมิทํ ปุนปฺปุนํ.'

"เมื่อรากปราศจากอันตรายมั่นคงอยู่ ต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วย่อม
กลับงอกขึ้นได้ ฉันใด เมื่อบุคคลยังถอนเชื้อตัณหาไม่ได้ ทุกข์นี้ย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆฉันนั้น"

   

 

 

 ๒๘กรกฏาคม ๒๕๕๘
                  ARAMBOY