การเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2558

 

การเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

            ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายว่า เมื่อพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารจนจิตสงบ ตั้งมั่น จะบรรลุได้เพียง “    อุปจารสมาธิ” เท่านั้น แต่หากจะเจริญให้ยิ่งขึ้นไป ในวิชชาธรรมกาย อธิบายได้ดังต่อไปนี้ คือ เมื่อเราพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารจนจิตสงบเป็นอุปจารสมาธิแล้ว ให้เราน้อมเอาอาหารใหม่หรืออาหารเก่า (คูถ) มาน้อมเป็น “    บริกรรมนิมิตŽ”ที่ศูนย์กลางกาย จนภาพ ติดแน่นเป็น “    อุคคหนิมิต” จนกลั่นตัวใสเป็น “    ปฏิภาคนิมิต” จนจิตรวมเป็นหนึ่งตกศูนย์เข้าถึง “    ดวงปฐมมรรค” ที่แท้จริงเป็นอัปปนาสมาธิได้

 

 

----------------------------------------------------------------------------

MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096635023752848 Mins