time เวลา

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2558

 

time เวลา

 

It takes a long time 
for a tree to grow big, 
but it only take one day 
to cut the tree down.

ต้องใช้เวลายาวนาน
กว่าจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่
แต่ใช้เวลาเพียงวันเดียว
ในการโค่นล้มต้นไม้นั้น

การสร้างสรรค์ ...
ต้องใช้เวลายาวนาน
แต่การทำลาย ...
ทำได้ภายในเวลาอันสั้น!!!

 

คำคมจาก ... คมธรรม