อานิสงส์ 8 ประการที่ได้รับจากการเจริญธาตุทั้ง 4

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์ 8 ประการที่ได้รับจากการเจริญธาตุทั้ง 4

1. สุญฺญตํ อวคาหติ อนัตตลักขณะปรากฏทางใจ

2. สตฺตสญฺญํ สมุคฺฆาเฏติ ละความเห็นว่าเป็นสัตว์ บุคคล ชาย หญิง เสียได้

3. ภยเภรวสโห โหติ ไม่มีการหวาดกลัวต่อภัยใหญ่น้อย ที่เนื่องมาจากสัตว์ร้ายต่าง ๆ มีจิตใจ คล้ายจะเป็นพระอรหันต์

4. อรติรติสโห โหติ สามารถละความไม่ยินดีในการงานที่เป็นคันถธุระ วิปัสสนาธุระ ทั้งสามารถ ละความยินดีในกามคุณอารมณ์เสียได้

5. อิฏฺฐานิฏฺเฐสุ อุคฺฆาฏนิคฺฆาฏํ น ปาปุณาติ ไม่มีการรื่นเริงสนุกสนานจนลืมตัวในอารมณ์ที่น่ารัก และไม่มีการอึดอัดขุ่นหมองใจในอารมณ์ที่ไม่น่ารัก

6. มหาปญฺโญ โหติ เป็นผู้มีปัญญากว้างขวางมาก

7. อมตปริโยสาโน โหติ มีพระนิพพานเป็นที่สุดในภพนี้

8. สุคติปรายโน โหติ ถ้ายังไม่เข้าสู่พระนิพพานในภพนี้ ก็มีสุคติภูมิเป็นที่ไปในภพหน้า

            นักศึกษาได้ศึกษาวิธีการเจริญจตุธาตุววัตถานแล้ว แม้ว่าการเจริญกัมมัฏฐานจะละเอียดลึกซึ้ง แต่ก็ขอให้นักศึกษาได้ลองมาพิจารณาในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะส่งผลดี ทำให้ใจหยุดนิ่งได้ง่าย

 

----------------------------------------------------------------------------

MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0026732643445333 Mins