มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ คือ 
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล 
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล 
อนาคามิมรรค อนาคามิผล 
อรหัตมรรค อรหัตผล  
บุคคล ๔ คู่ ๘ บุรุษนี้ ล้วนอยู่ในตัวเราทั้งสิ้น 
เพราะฉะนั้น การบรรลุมรรคผลนิพพาน 
จึงเป็นอกาลิโก ไม่จำกัดกาลเวลา
เพราะทั้งหมดมีอยู่แล้วภายในตัวเรา 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร