"อดทน รักหมู่คณะ สามัคคี"

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2558

 

"อดทน รักหมู่คณะ สามัคคี"

 

"อดทน รักหมู่คณะ สามัคคี"

เราต้องอดทน เราต้องเสียสละ
และมีความรักต่อหมู่คณะ 
ให้สมัครสมานสามัคคี
กลมเกลียวกันให้ดี 

ชาตินี้ เราต้องถูกเขาโยน
ให้กระจัดกระจายกันไปทั่วโลก 
บางคนกว่าจะรู้ข่าวกว่าจะเข้าใจ 
กว่าจะมาเจอหมู่คณะ 
มาถึงหลวงพ่อ

เวลาของชีวิตที่อยู่บนโลกนี้
เหลืออีกไม่กี่ปี 
บางคนมาถึงสังขารก็ร่วงโรย 
สะบักสบอม บอบช้ำ
ทั้งร่างกายและจิตใจ 

ต้องเสียเวลามาปรับ มารักษา 
มาเรียน มาฟื้น กว่าจะเดิน
สายกลางร่วมกันได้ดี  
กว่าจะทำกันจริง ๆ    
เราต้องเสียเวลาและอะไร ๆ 
ไปหลายอย่าง

ดังนั้น ผู้ที่มาถึงแล้ว
ต้องเข็มแข็ง ต้องอดทน......

 

 

โอวาท  :   คุณครูไม่ใหญ่