ประเภทของอายตนะ

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2558

 

ประเภทของอายตนะ

             อายตนะ5) นั้นมี 12 คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธัมมายตนะในอายตนะเหล่านั้น สามารถจัดได้เป็น 2 ประเภท คือ อายตนะภายใน (อัชฌัตติกายตนะ) และอายตนะภายนอก (พาหิรายตนะ)จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะชิวหายตนะ กายายตนะ และมนายตนะ จัดเป็นอายตนะภายใน ส่วนรูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธัมมายตนะ จัดเป็นอายตนะภายนอก

------------------------------------------------------------

5) พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี, มก. เล่มที่ 76 หน้า 505.

MD 408 สมาธิ 8: วิปัสสนากัมมัฏฐาน

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร