สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระมหาเถระผู้ได้รับการสักการะบูชา ปรากฏยกย่องเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ ผู้ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร รัตตัญญูมหาเถรกรณธรรม มั่นคงตลอดมาช้านาน ได้ประกอบกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์
...อ่านต่อ
ณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย นำโดย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ และ นายสมโภชณ์ แสงเพ็ง พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย เดินทางไปถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลา สหทัยสมาคม
...อ่านต่อ
IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะศูนย์ประสานงานชมรมพุทธ ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน โดยเยาวชน และมุ่งมั่นให้สังคมร่มเย็นด้วยพลังคนหนุ่มสาว และมโนปณิธานในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี
...อ่านต่อ
คณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย นำโดย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ และ นายสมโภชณ์ แสงเพ็ง พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย เดินทางไปถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลา สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมลงนามไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
...อ่านต่อ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีสวดพระอภิธรรมและเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 19.30-21.30 น.
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ จัดสัมมนา “โรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก” และ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารการศึกษา คณะครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 520 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 จังหวัดในภาคเหนือ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย
...อ่านต่อ
การให้ความสำคัญในการสอนศีลธรรมตามสถานศึกษานั้น ผู้ที่จะให้ความรู้ในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีและมีความสำคัญอย่างมากคือ “ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” เพราะท่านเป็นพระภิกษุผู้บวชเรียน เข้ามาศึกษาความรู้พระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการอบรมฝึกฝนตนเองมาแล้ว พระภิกษุผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ผู้รักษาพระธรรมวินัย เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน ขยายความรู้และรักษาพระพุทธศาสนา ให้คงยาวนานสืบไป
...อ่านต่อ
การอยู่ธุดงค์ คือ การบำเพ็ญตบะที่ยิ่งยวดกว่า การประพฤติธรรมโดยทั่วไป เช่น การรักษาศีล ๘ หรืออุโบสถศีล มีจุดประสงค์เพื่อขจัดกิเลสให้หลุดร่อนออกจากใจ เรียกได้ว่า เป็นการทำสงครามภายใน คือรบกับกิเลส ถ้าจะเปรียบการรักษาโรค ก็ต้องบอก ว่าเป็นการผ่าตัดสดๆ กันเลยทีเดียว การอยู่ธุดงค์เป็นการปฏิวัติอุปนิสัยที่ไม่ดีต่างๆ ที่แก้ไขได้ยาก
...อ่านต่อ
พระนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศาสนา วิชาเอกศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นำโดยพระครูพิสุทธ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และอาจารย์พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ อาจารย์ประจำวิชาแนวคิดและขบวนการใหม่ ๆ ทางศาสนา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในโครงการเสริมหลักสูตรทัศนศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ครอบครัว คือหน่วยย่อยของสังคมที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะหากครอบครัวอบอุ่น ย่อมส่งผลให้สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนโลกของเรา บังเกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสังคมในอุดมคติ ที่ชาวโลกต่างเฝ้าแสวงหามานานแสนนาน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเดินไปสู่จุดหมายนี้ได้อย่างไร
...อ่านต่อ
งานบุญพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
...อ่านต่อ
เนื่องในปีมหามงคลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมเพรียงกันจัดให้มีกิจกรรมทำความดีต่าง ๆ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ทั้งนี้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับธุดงคสถานประจวบ จัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ เมื่อต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,099 รูป เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ข่วง(ขอ-ไข่ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ลาน) ประตูท่าแพ ถึง สี่แยกวัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมสมาธิและจริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OPEN MEDITATION เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ ชมรมส่งเสริมสมาธิและจริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนิสิตนักศึกษาจากหลายคณะให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิต
...อ่านต่อ
องค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (World Buddhism Sangka Youth: WBSY) จัดประชุมสามัญครั้งที่ ๔ ภายใต้ชื่อแนวคิด เราเป็นหนึ่งเดียว – ๒๕๕๐ ปี แห่งพระพุทธศาสนา หรือ We are one - 2550 Year of Buddhism
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ บรรพชาและอุปสมบทหมู่ 80 รูป ทำดีเพื่อพ่อ ขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวชิรสารคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอุปํชฌาย์ และได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร
...อ่านต่อ
จากที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริให้มีการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 เป็นต้นมา จากนั้นต่อมาในปี พ.ศ.2543 ได้เมตตาเปิดโอกาสให้คุณครูได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านการสอบทางก้าวหน้าระดับครู-อาจารย์ และเป็นที่น่ายินดีว่า การสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ระดับครูอาจารย์ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 แล้ว ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคมมีการประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะ โดยในปี ๒๕๕๐นี้ มีตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการสถาปนาเป็น พระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชา คณะใหม่ จำนวน ๒ รูป ขณะที่การเลื่อนและตั้ง มี ๘๒ รูป รวมทั้งสิ้น ๘๔รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกาย ๖๓รูป ฝ่ายธรรมยุต ๒๑รูป ทั้งนี้
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการประชุม เพื่อเปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ขึ้น ณ ห้องบัณฑิตแก้ว อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย เมื่อต้นเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2550 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้เกียรติมาร่วมประชุมในครั้งนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร