สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ. ๖) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นวันมาฆบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดงานบุญใหญ่ตั้งแต่เวลา 6.30 – 20.00 น. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักอุดมการณ์ของชาวพุทธ คือ “ละชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ ด้วยปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ ได้แก่ ทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
หากเรากำลังยืนอยู่บนแผ่นดินที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยศึกษาภูมิหลังประวัติศาสตร์ ตลอดจนไม่รู้สถานการณ์สังคมในปัจจุบัน และไม่สามารถสื่อสารผ่านภาใดๆ กับคนในท้องถิ่นได้เลยเราจะซึมซับความประทับใจในเรื่องใดเป็นอันดับแรก แน่นอนว่าคำตอบ คือ ความหมายดีๆที่สื่อผ่านดวงตาและรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ ซึ่งเป็นภาษาใจที่ไม่เคยแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด
...อ่านต่อ
ถือได้ว่า เป็นวาระแห่งการจัดงานบุญในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่จัดให้มีขึ้นในทุกๆเดือน โดยในครั้งนี้โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และศูนย์กัลยาณมิตรยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, หาดใหญ่ พร้อมทั้งกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์๒๖๖วัด พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๓๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
...อ่านต่อ
มุทิตาสักการะ ๖๒ ปี พระธรรมกิตติวงศ์ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
ประชาชนในภาคอีสานกว่า 200 คน จากกลุ่มแก้วภูธรภาคอีสาน ร่วมกับ สมาคมศาสนธรรมนำชีวิต และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บริเวณพุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย โดยมีประชาชนจากจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม และเวียงจันทร์ เข้าร่วมในครั้งนี้
...อ่านต่อ
ยิ่งใกล้วันสอบบาลีสนามหลวงของแต่ละปี พระภิกษุสามเณรพุทธบุตรผู้เป็นหน่อเนื้อแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่างมุ่งมั่นเพื่อเตรียมตัวสอบ โดยการเข้าอบรมบาลีสนามหลวงตามสำนักเรียนต่างๆ กันมาก่อนเพื่อเตรียมความพร้อม
...อ่านต่อ
ในการศึกษาแผนกภาษาบาลีของพระภิกษุและสามเณรในแต่ละปี ตามสำนักเรียนวัดต่าง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน จะให้ความสำคัญทั้งในการศึกษาตลอดทั้งปี จนกระทั่งถึงช่วงเวลาจะต้องมีการจัดสอบขึ้น เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาภาษาบาลีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงต่อไปนี้ เข้าสู่ระยะเวลาของการเตรียมตัวสอบในชั้นประโยคต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับเปรียญธรรม 1- 2 ถึงชั้นเปรียญธรรมประโยคสูงสุดคือ ประโยค 9
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี นาม“เสนาะ ฝังมุข” เป็นชื่อและสกุลเดิม เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ ปีระกา บิดาชื่อ ถนอม ฝังมุข มารดาชื่อ กระแส ฝังมุข ที่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๔ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จบ ชั้น ป.๔ จากโรงเรียนวัดสามเรือน
...อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการสอบเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2 หรือ World PEC (ฉบับครอบครัวอบอุ่น) พร้อมกันตามศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลก จากภายในประเทศไทยและศูนย์สาขาประเทศต่าง ๆ
...อ่านต่อ
ศรีลังกาและไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็น “บ้านพี่เมืองน้อง” ในทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยศรีลังกาถือว่าเป็นเมืองพี่ เพราะพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนศรีลังกาหรือลังกามาก่อนโดยเมื่อปี พ. ศ. 236 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งพระมหินทเถระและคณะมาเผยแผ่พระศาสนาในลังกา ส่วนประเทศไทยที่เป็นเมืองน้องนั้น
...อ่านต่อ
ชุมชนที่ล่มสลาย…..ความหมายของคำนี้อาจรุนแรงเกินกว่าที่คนไทยคนไหนจะยอมรับได้ แต่หากยิ่งหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับ คงยิ่งเนิ่นช้าและสายเกินกว่าจะแก้ไข นั่นเพราะยิ่งสังคมแห่งเทคโนโลยีเบ่งบานมากขึ้นเท่าไร ความสำคัญของการอยู่ร่วมเป็นชุมชนยิ่งถูกลดค่า และอ่อนกำลังลงเท่านั้น ในวันนี้แม้แต่คนที่เสพสื่อน้อยที่สุดก็คงตระหนักได้แล้วว่า
...อ่านต่อ
ตามที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา โดยท่านประธานาธิบดี มหินทา ราชาปักษี ได้ส่งจดหมายกราบนมัสการพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อขอพระพุทธรูปจำนวนทั้งสิ้น 101 องค์ ให้กับรัฐบาลศรีลังกา ตามที่ได้ขอมา สืบเนื่องจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่แนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน
...อ่านต่อ
สมาคมวิทยุโทรทัศน์กล้าตะวัน ร่วมกับชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดปทุมธานี หมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 ตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จัดงานทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2551 ณ สวนสาธารณะหมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 จ.ปทุมธานี โดยมีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
จากปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้ว ที่สถานการณ์ความรุนแรงใน 4 จังหวัดชาย แดนภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปถึง 2,463 ราย (ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 จนถึง 31 กรกฎาคม 2550 ) แต่อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะพระสงฆ์ และคณะครูอาจารย์ ยังคงยืนหยัดเอาชีวิตเป็นเดิมพันในพื้นที่เสี่ยงภัย หวังเพียงให้เพื่อนร่วมชาติได้สัมผัสถึงความรู้สึกนึกคิด ความทุกข์ร่วมกัน ความใฝ่ฝันถึงสันติภาพ ความเข้มแข็ง
...อ่านต่อ
IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะศูนย์ประสานงานชมรมพุทธ ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชน โดยเยาวชน และมุ่งมั่นให้สังคมร่มเย็นด้วยพลังคนหนุ่มสาว และมโนปณิธานในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี
...อ่านต่อ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระมหาเถระผู้ได้รับการสักการะบูชา ปรากฏยกย่องเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ ผู้ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร รัตตัญญูมหาเถรกรณธรรม มั่นคงตลอดมาช้านาน ได้ประกอบกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พุทธจักรและอาณาจักรอย่างไพศาล มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีสวดพระอภิธรรมและเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 19.30-21.30 น. ที่ผ่านมาโดยมี พระภาวนาวิริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระมหาเถระผู้ได้รับการสักการะบูชา ปรากฏยกย่องเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ ผู้ยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร รัตตัญญูมหาเถรกรณธรรม มั่นคงตลอดมาช้านาน ได้ประกอบกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์
...อ่านต่อ
ณะตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย นำโดย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ และ นายสมโภชณ์ แสงเพ็ง พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดพระธรรมกาย เดินทางไปถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลา สหทัยสมาคม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร