.. “ พระเจ้าสุทโธทนะ ” กษัตริย์แห่งศากยวงศ์ มีพระอัครมเหสีทรงพระนามว่า “ มหามายาเทวี ” ทั้งสองพระองค์ทรงอยู่ร่วมกันมาด้วยความผาสุก จนกระทั่งพระเทวีทรงมีพระครรภ์ เมื่อพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระสวามี ให้แปรพระราชฐานไปประทับที่กรุงเทวทหะเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ก็เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมสมัยนั้น ๑
...อ่านต่อ
.....เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) วันพุธที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ . ศ . ๒๕๔๘
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือ เดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ
...อ่านต่อ
..จากภาพลักษณ์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นการทำลายศีลธรรมวัฒนธรรมไทย ปรากฏให้เห็น เมื่อ “ ฟูลมูนปาร์ตี้บาป ” ที่เกาะพะงัน จ . สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่จัดงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจ ชักชวนกันบริโภคเค็กเห็ดซึ่งเป็นยากระตุ้นทางเพศ ถือเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา ขาดสติทำอะไรลงไปได้โดยไม่รู้สึกละอาย รวมไปถึงจับคู่ร่วมเพศกันอย่างเปิดเผย ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาในสังคม ทำให้คนไทยซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติจนลืมการรักนวลสงวนตัว
...อ่านต่อ
.. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหลาย ๆ ด้าน เมื่อมีการพยายามพัฒนาให้เทียบทันอารยธรรมตะวันตกในช่วง ๑๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลเริ่มทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก และฉบับต่อ ๆ มา เพิ่มคำว่า “ สังคม ” เข้ามาด้วย เพื่อมาใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันสมัย โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุด้วยประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อจิตใจ ค่านิยม และความเชื่อถือของประชาชนเป็นอันมากทีเดียว
...อ่านต่อ
....โลก...ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษยชาติกว่า ๖ พันล้านคน โลกจะร่มเย็นเป็นสุขหรือรุ่มร้อนเป็นทุกข์ ล้วนขึ้นอยู่กับน้ำมือมนุษย์ที่กระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง และกระทำต่อทรัพยากรธรรมชาติของโลก เพราะการกระทำใดๆ ของมนุษย์แม้เพียงเล็กน้อย ล้วนมีผลกระทบถึงสิ่งต่างๆ รอบตัว หากการกระทำนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติ โลกจะสงบและบังเกิดสันติสุข หากการกระทำใดมุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จนมองข้ามชีวิตของผู้อื่น โลกใบนี้ย่อมเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เต็มไปด้วยความรุนแรง และไร้ซึ่งสันติภาพ
...อ่านต่อ
" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทพยดา และมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลคนเดียวคือใคร คือบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นไม่วิปริต เขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากอสัทธรรมแล้ว ให้ตั้งอยู่ในสัทธรรม " ( มก. เล่ม ๓๓ หน้า ๑๙๑
...อ่านต่อ
.....เรามาร่วมพลิกหน้าดินการพนันแห่งชาติ " หวย บอล บ่อน" ถูกกฎหมาย ว่ามีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม กับระบบการศึกษาอย่างไร และการพนันถูกกฎหมาย เป็นหน้ากากหรือฉากใหม่ของสังคมไทยในอนาคต หลังจากที่กระแสเหล้าเบียร์ที่เพิ่งซาไปไม่นาน จนเลื่อนการพิจารณาไปแล้วนั้น กระแสใหม่ที่เข้ามาคือ กาสิโน เมื่อคนไทยหลายจำพวก โดยเฉพาะกลุ่มที่นิยมการพนัน กำลังตื่นเต้นไปกับการเปิดบ่อนกาสิโนแห่งใหม่ของสิงคโปร์ถึง ๒ แห่ง คือที่อ่าวมารีน่าเบย์ และเกาะเซนโตซ่า ทั้งๆ ที่สิงคโปร์ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตนิดเดียว
...อ่านต่อ
.....สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้ให้คำนิยามของ " รายการเด็ก" ว่า คือรายการเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งหมายถึง รายการคุณภาพที่ผลิตในประเทศและรายการนำเข้าที่ใช้เทคนิค และ รูปแบบการนำเสนอแตกต่างกัน และผู้ผลิตมีเจตนาเพื่อผู้ชมกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ให้การศึกษาและให้ความรู้ในแนวสร้างสรรค์แก่เด็ก เยาวชน
...อ่านต่อ
.....ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญ ปัญหา และ พบกับ ภาวะ ที่ก่อให้เกิด ภัยอันตราย หลากหลาย รูปแบบ และ มีแนวโน้ม จะสลับซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้คนกลุ่มหนึ่งเกิดแนวความคิดที่จะรวมตัวกันเรียกร้องให้ชาวโลกหันมาสนใจ และเห็น ความสำคัญ ของการ คุ้มครองโลกให้อยู่รอดปลอดภัย
...อ่านต่อ
.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีเรื่องดีๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมาย ทั้งเรื่องที่นำมาทบทวนเพื่อความชื่นใจ และเรื่องที่ต้องตดตามความคืบหน้าต่อไป
...อ่านต่อ
..เอตทัคคะ เป็นตำแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาประทานแต่งตั้งให้ ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆ ในด้านนั้น และแต่ละตำแหน่ง มีเพียงรูปเดียว ท่านเดียวเท่านั้น เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา :: หมวด ภิกษุ ( ๔๑ ท่าน) :: หมวด ภิกษณี ( ทั้งหมด ๑๓ ท่าน) :: หมวด อุบาสก ( ทั้งหมด ๑๐ ท่าน) :: หมวด อุบาสิกา ( ทั้งหมด ๑๐ ท่าน)
...อ่านต่อ
.....ในช่วงสงกรานต์นี้ เรื่องยอดฮิตที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าการละเล่นแบบไทยๆ คือ เรื่องอุบัติเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา ทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วว่า การเมาแล้วขับรถ เป็นการท้าทายกับอุบัติเหตุ เพราะไม่อาจควบคุมสติสัมปชัญญะและการเคลื่อนไหวในร่างกายได้ และบัดนี้ยังศึกษาพบด้วยว่า ร่างกายของคนเมายังเปราะบางกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตยิ่งกว่าปกติธรรมดาอย่างน่าหวาดเสียวนัก
...อ่านต่อ
 ในช่วงเดือนเมษายนถือเป็นพิเศษกันว่า “ มหาสงกรานต์ ” เพราะถือเป็นวันและเวลาตั้งต้นปีใหม่ของไทย
...อ่านต่อ
...ศาสตราจารย์นายแพทย์ชิเงโมริ คิวโทกุ ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ของญี่ปุ่น หลังจากที่ได้ทำงานและวิจัยเกี่ยวกับโรคจิตสรีระ โรคหืดรุนแรง และการเลี้ยงดูเด็กมาตลอดจนเกษียณอายุ ก็ได้ข้อสรุปจากงานที่ทำมาตลอดชีวิตว่า
...อ่านต่อ
...กระแสข่าวช่วงนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องโหรดังรวมตัวกันเตือนภัยปีระกา เริ่มตั้งแต่ภัยสึนามิเรื่อยมา รอจ่อคิวต่อไป คือ สงกรานต์เลือด ที่คนเมาแล้วขับออกมารื่นเริงกันทั่วเมือง อีกทั้งโหรดังยังฟังธงแม่นมั่นว่า เหตุร้ายจะบานปลายอีกอักโขไปจนปลายปี สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงให้กับชาวบ้านตาดำๆ อย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
..วันศุกร์ที่ ๑๘ มี . ค ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย นำโดยพระภิกษุสงฆ์จากทั่วทุกภูมิภาคกว่า ๕, ๐๐๐ รูป เดินทางมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการนำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าตลาดหลักทรัพย์ ย้ำขาดความรับผิดชอบต่อศีลธรรม และส่งผลกระทบต่อเยาวชนโดยตรง ขณะที่ตลาดหุ้นยืนยันชี้ขาด ๒๓ มี. ค นี้
...อ่านต่อ
เปิดเผยว่า วันที่ ๑๔ และ ๑๖ มี . ค ๔๘ ที่ผ่านมา ตัวแทนแกนนำนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเกือบ ๒๐๐ คน จาก ๕๐ แห่งทั่วประเทศ และเครือข่ายชาวพุทธ ได้เดินทางมายังตลาดหลักทรัพย์ เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกแสดงการคัดค้านการนำธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
.....ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าวเด่นอันดับต้นๆ คงหนีไม่พ้นเรื่อง เสียงคัดค้านหุ้น บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด ( มหาชน) หรือ “ เบียร์ช้าง” เข้าตลาดหลักทรัพย์ กลายเป็นประเด็นเผือกร้อนที่อยู่ในมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.) ซึ่งจะต้องเป็นองค์กรที่ตัดสินว่าจะเอาหุ้นตัวนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มสินค้าตัวใหม่ไปดันมูลค่าราคาตลาดรวม (Market cap) ให้โต หรือจะยอมถูกประชาชนหลายกลุ่มต่อว่า ว่า มอมเมาชาวบ้าน
...อ่านต่อ
..ท่ามกลางเปลวแดดแผดเผา ผิวกายรู้สึกแสบร้อนเพราะความแรงแห่งแสงตะวัน เหงื่อไหลชโลมกายจนเปียกชุ่ม ทั้งเหนื่อยและทดท้อเกินกว่าจะกล่าว เขานั่งลงพักเหนื่อยอย่างอ่อนแรงใต้ร่มไม้ ครั้นเห็นแววตาของเพื่อนรอบข้าง ผู้อยู่ในชุดขาวและปลงผมอย่างเดียวกัน ให้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาบ้าง หวนนึกถึงคำบางคำที่ไม่เคยเลือนหายไปจากใจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร