พระชาติแห่งการบำเพ็ญบารมี ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า


ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งยวดในพระชาตินี้ทรงบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่มีอะไรก็ทรงสละให้ผู้อื่นได้หมด
...อ่านต่อ
“สัจจะ” คือ ความจริง ความซื่อตรง คนที่มีสัจจะ คือ คนที่พูดอย่างไรทำอย่างนั้น เป็นคนที่ไว้วางใจได้
...อ่านต่อ
ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีอย่างยิ่งยวด ด้วยการวางเฉยไม่ยินดียินร้าย ไม่หวั่นไหวและเอนเอียงต่อสิ่งที่มากระทบ
...อ่านต่อ
ขันติบารมี หมายถึง ความอดทนที่จะชำระกิเลสในตัวเป็นคุณธรรมที่รักษาใจให้เป็นปกติ
...อ่านต่อ
ศีลบารมี คือ การสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อยมีความอดทน อดกลั้น เพื่องดเว้นจากการทำความชั่ว
...อ่านต่อ
ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี ด้วยการใช้ปัญญาอันเฉียบแหลม ที่ทรงสั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
...อ่านต่อ
ทรงตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการทำความดี โดยการเสด็จออกผนวชเพื่อกำจัดทุกข์ของตนเองและผู้อื่น
...อ่านต่อ
เมตตาบารมี คือ การแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งปวง เป็นสุขโดยทั่วหน้ากัน
...อ่านต่อ
วิริยะ หมายถึง ความเพียร แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด ก็ยังคงพากเพียรจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย
...อ่านต่อ
เนกขัมมะ หมายถึง การออกจากกาม, การออกบวช
...อ่านต่อ
ในกาลนั้น พระบรมโพธิสัตว์บังเกิดเป็นท้าวสันตดุสิตเทวราช
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร