พระชาติแห่งการบำเพ็ญบารมี ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า


ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งยวดในพระชาตินี้ทรงบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่มีอะไรก็ทรงสละให้ผู้อื่นได้หมด
...อ่านต่อ
“สัจจะ” คือ ความจริง ความซื่อตรง คนที่มีสัจจะ คือ คนที่พูดอย่างไรทำอย่างนั้น เป็นคนที่ไว้วางใจได้
...อ่านต่อ
ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีอย่างยิ่งยวด ด้วยการวางเฉยไม่ยินดียินร้าย ไม่หวั่นไหวและเอนเอียงต่อสิ่งที่มากระทบ
...อ่านต่อ
ขันติบารมี หมายถึง ความอดทนที่จะชำระกิเลสในตัวเป็นคุณธรรมที่รักษาใจให้เป็นปกติ
...อ่านต่อ
ศีลบารมี คือ การสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อยมีความอดทน อดกลั้น เพื่องดเว้นจากการทำความชั่ว
...อ่านต่อ
ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี ด้วยการใช้ปัญญาอันเฉียบแหลม ที่ทรงสั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
...อ่านต่อ
ทรงตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการทำความดี โดยการเสด็จออกผนวชเพื่อกำจัดทุกข์ของตนเองและผู้อื่น
...อ่านต่อ
เมตตาบารมี คือ การแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งปวง เป็นสุขโดยทั่วหน้ากัน
...อ่านต่อ
วิริยะ หมายถึง ความเพียร แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด ก็ยังคงพากเพียรจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย
...อ่านต่อ
เนกขัมมะ หมายถึง การออกจากกาม, การออกบวช
...อ่านต่อ
สามเณรน้อยชื่อ โสกาปะ แปลว่า "ผู้เกิดในป่าช้า"
...อ่านต่อ
สุมนสามเณร บวชเป็นสามเณรเพื่อคอยอุปัฏฐากพระอนุรุทธเถระ
...อ่านต่อ
สานุสามเณร แม้จะยังเยาว์ก็สามารถแสดงธรรมเทศนาได้แกล้วกล้า
...อ่านต่อ
สามเณรราหุลเป็นโอรส (ลูกชาย) ของพระนางยโสธรากับเจ้าชายสิทธัตถะ
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาลมีเด็กขอทานคนหนึ่งชื่อว่า ปิโลติกะ นุ่งผ้าเก่าๆ ขาดวิ่น
...อ่านต่อ
ประมาณ ๓๐๐ ปีหลังพุทธปรินิพพาน มีสามเณรน้อยรูปหนึ่งนามว่า สามเณรนิโครธ
...อ่านต่อ
ท่านเป็นรูปเดียวได้เป็นที่พึ่งแก่พระภิกษุ ๓๐ รูป ในป่าให้รอดพ้นจากความตายจากโจรป่า
...อ่านต่อ
สามเณรสีวลีเจริญด้วยลาภสักการะ เพราะในอดีตชาติได้ถวายน้ำผึ้งสดแก่พระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
สามเณรเรวตะเป็นน้องชายของพระสารีบุตร
...อ่านต่อ
บัณฑิตสามเณร บวชตอนอายุได้ ๗ ขวบ สามารถสำเร็จอรหันต์ในวันที่ ๘ ของการบวช
...อ่านต่อ
เป็นสามเณรรูปแรกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร