เมื่อเราทราบแล้วว่า พระสงฆ์คือใครและมีความสำคัญต่อความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาอย่างไร
...อ่านต่อ
  เหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพานราว ๑๐๐ ปี พระพุทธศาสนาได้แบ่งออกเป็น ๒ นิกาย คือ เถรวาท และมหาสังฆิกะ หลังจากนั้นอีกราว ๑๐๐ ปี
...อ่านต่อ
 ในแง่ของการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่ปรากฏในพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนี กัณฑ์ที่ ๑ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ซึ่งในส่วนของ พระสังฆคุณ ท่านได้กล่าวไว้โดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้
...อ่านต่อ
ในพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎก เราจะพบคำคำหนึ่งอยู่เสมอ คือคำว่า อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ (อิธ อริยสาวโก)
...อ่านต่อ
 ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่า พระสงฆ์ กันก่อน ซึ่งโดยทั่วไป เรามักพบเห็นคำว่า ๑) พระภิกษุ (ภิกฺขุ) และ ๒) พระสงฆ์(สงฺโฆ)
...อ่านต่อ
   จากปัญหาในเรื่องการลดจำนวนลงของศาสนทายาท คือพระภิกษุสงฆ์และสามเณร รวมถึงความห่างเหินในเรื่อง
...อ่านต่อ
  ในข้างต้นเกี่ยวกับการลดจำนวนของพระภิกษุและสามเณรดังที่ ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน ได้สรุปออกมา ๒ สาเหตุคือ
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมาช้านาน ดังจะเห็นได้จากการมีศาสนทายาท อันได้แก่ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
...อ่านต่อ
พระสัทธรรมนั้น ธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ดวงใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไข่ไก่ เวลานี้อยู่กลางกายมนุษย์ ธรรมดวงนั้นแหละ
...อ่านต่อ
 บุคคลใดก็ตาม ที่มีศรัทธามั่นในคุณของพระธรรมดังกล่าวแล้ว และได้ปฏิบัติตนดังที่พรรณนามาทั้งหมดนี้ ย่อมชื่อว่า
...อ่านต่อ
๑. ความตระหนักในคุณของพระธรรมด้วยศรัทธามั่นว่าพระธรรมคำสั่งสอนหรือ “ศาสนธรรม” ทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนมีฐานมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่เรียกว่า1
...อ่านต่อ
มีเรื่องเกี่ยวกับธรรมเนียมการเคารพพระธรรมในสมัยพุทธกาลปรากฏอยู่ในชาดก ซึ่งจะขอยกมาเป็นตัวอย่าง ๒ เรื่อง ดังนี้
...อ่านต่อ
ฏิบัติสัทธรรมตลอดชีวิต หมายความว่า ต้องปฏิบัติสัทธรรมเป็นกิจวัตรประจำวัน เช่นเดียวกับการอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและการรับประทานอาหารของเรา
...อ่านต่อ
 พระธรรมในบริบทนี้ หมายรวมทั้งโลกุตตรธรรมและศาสนธรรม ซึ่งการปฏิบัติของบุคคลที่แสดงว่ามีความเคารพในพระธรรมควรมีทัศนคติและการปฏิบัติอย่างน้อย
...อ่านต่อ
ทรงบัญญัติพระวินัยเพราะความเคารพธรรมครั้งหนึ่ง ท่านพระอุบาลี พระอรหันตสาวกองค์หนึ่ง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า
...อ่านต่อ
  ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีความเคารพในธรรมที่ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง ซึ่งสรุปโดยย่อ
...อ่านต่อ
  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี พระองค์ได้ทรงตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อแรกตรัสรู้ ขณะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ได้เกิดความรำพึงว่า
...อ่านต่อ
   อริยสัจ ๔ นี้เป็นทั้ง โลกุตตรธรรม และ ศาสนธรรมที่กล่าวว่า อริยสัจ ๔ เป็นโลกุตตรธรรม เพราะเป็นความจริงอันประเสริฐสูงสุด ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
วัตถุประสงค์ของการเคารพพระธรรมนั้นมีอยู่หลายประการซึ่งเราพอสรุปได้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
...อ่านต่อ
 ๑. ภาคทฤษฎี มีคำศัพท์ทางศาสนาว่า ปริยัติสัทธรรม ได้แก่ศาสนธรรม จำนวน ๘๔,๐๐๐
...อ่านต่อ
ธรรม ทั้ง ๒ นัย คือ โลกุตตรธรรมและศาสนธรรม มีคุณสมบัติและคุณประโยชน์อันวิเศษที่เรียกว่า พระธรรมคุณ ดังนี้ 
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร