โครงสร้างของจักรวาล ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโครงสร้างของจักรวาลหลายๆ จักรวาลไว้ว่ามีส่วนประกอบอย่างเดียวกัน
...อ่านต่อ
โครงสร้างสิ่งต่างๆ รอบเขาสิเนรุเรื่องโครงสร้างจักรวาล
...อ่านต่อ
นักดาราศาสตร์ได้นำเสนอทฤษฎีว่าด้วยการกำเนิดโลกที่ต่างไปจากความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาต่างๆ
...อ่านต่อ
ธาตุแต่ละชนิดรวมทั้งความบริสุทธิ์ สะอาดแตกต่างกัน ทำให้เกิดคุณสมบัติแตกต่างกันไป
...อ่านต่อ
ที่ต้องศึกษาเรื่องธาตุนี้ เพื่อจะได้ทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย ทั้งที่มีอยู่ในโลกและนอกโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต
...อ่านต่อ
เหตุใดมนุษย์กับสัตว์ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ ธาตุ 6 ครบด้วยกันทั้งสิ้น จึงมีลักษณะแตกต่างกันอ
...อ่านต่อ
ความแตกต่างที่มีในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น เป็นผลมาจากความ แตกต่างกันของสัดส่วนและความบริสุทธิ์ของธาตุ
...อ่านต่อ
มนุษย์หรือสัตว์หากแยกออกแล้วก็เป็นเพียงการประชุมรวมกันของธาตุ 6
...อ่านต่อ
ธาตุ 4 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ภูตรูป 4 หรือมหาภูต 4 ประกอบด้วย ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ และธาตุลม ซึ่งในภาษาบาลีมีชื่อเรียกธาตุดินว่า ปฐวีธาตุ คือธาตุซึ่งเป็นที่ตั้งของธาตุทั้งหลาย
...อ่านต่อ
โดยที่ธาตุ 4 ธาตุแรก คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ และธาตุลม
...อ่านต่อ
จากที่ได้อธิบายมาแล้วว่า ธาตุ 4 และธาตุ 6 ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง ต่อจากนี้จะได้อธิบายถึงลักษณะและคุณสมบัติของธาตุเหล่านี้ แต่เนื่องจากธาตุ 4 ธาตุแรกในธาตุ 6 ก็คือธาตุทั้ง 4 ชนิดในธาตุ 4 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
...อ่านต่อ
ธาตุที่เราจะศึกษาในบทเรียนนี้ ไม่ได้หมายถึงธาตุที่ปรากฏในตารางธาตุ ในวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิชาเคมี เช่น ฮีเลียม อาร์กอน ไนโตรเจน ดังที่เราเคยเรียนเคยรู้จักกันมา แต่ธาตุในที่นี้หมายถึงสิ่งที่
...อ่านต่อ
องค์ประกอบของจักรวาล
...อ่านต่อ
วิชาจักรวาลวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะ เรื่องจักรวาลวิทยานี้ เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ
...อ่านต่อ
การศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆ ในโลก เรียนด้วยการใช้วัตถุนอกตัวเป็นอุปกรณ์ในการทดลอง ค้นคว้าพิสูจน์ วิจัย ความรู้ที่ได้จึงมีทั้งถูกและผิด
...อ่านต่อ
เรื่องจักรวาลวิทยาเป็นอจินไตย จุดมุ่งหมายของการศึกษาจักรวาลวิทยา
...อ่านต่อ
หลักการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องสู่โลกหน้า ได้อย่างปลอดภัยและมีชัย ประกอบด้วยหลักปฏิบัติที่สำคัญ 4 ประการ
...อ่านต่อ
แหล่งความรู้เรื่องจักรวาลวิทยา
...อ่านต่อ
ประโยชน์ของความเข้าใจถูกในเรื่องโลกนี้ จะช่วยให้เราเกิดสติปัญญา อนตัวเองให้เลือกสร้างกรรมในปัจจุบันได้ดีที่สุด
...อ่านต่อ
ต้องเข้าใจหลักความจริงของชีวิตในโลกนี้ให้ถูกต้อง ต้องเข้าใจหลักความจริงของสัตวโลกสังขารโลก และโอกาสโลกให้ถูกต้อง
...อ่านต่อ
ความเชื่อเรื่องโลกนี้ โลกหน้า บุคคลในโลกนี้ มีความเชื่อที่หลากหลายตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย ตามวัฒนธรรม หรือตามคำสอนของศา นาที่ตนนับถือในแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความคิด คำพูด และการกระทำที่แตกต่างกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร