พระรัตนตรัย เป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย


 ตตฺริเม จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ. /
...อ่านต่อ
ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ ความเบื้องต้น (นโมฯ สุณาตุ เม ภันเตฯ)
...อ่านต่อ
ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ 1 บุพพกรณ์ และบุพพกิจ
...อ่านต่อ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 
...อ่านต่อ
อะหัง อะเวโร โหมิ / อัพยาปัชโฌ โหมิ / อะนีโฆ โหมิ / สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
...อ่านต่อ
อะหัง อะเวโร โหมิ / อัพยาปัชโฌ โหมิ / อะนีโฆ โหมิ / สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
...อ่านต่อ
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ฯ
...อ่านต่อ
สติปัฏฐานปาฐะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยชอบว่าเมื่อภิกษุมีความเพียร เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ
...อ่านต่อ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะ สิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิด กิเลส ผ่าน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส กลั่นตัวเป็น ราคะ โทสะ โมหะ
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แล้ว พระปัญจวัคคีย์มีใจยินดี เพลิดเพลินภาษิตของพระผู้มีพระภาค
...อ่านต่อ
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง, รักขันตุ   สัพพะเทวะตา, สัพพะพุทธานุภาเวนะ, สะทา โสตถี   ภะวันตุ  เต ฯ, 
...อ่านต่อ
มะหาการุณิโก นาโถ, หิตายะ สัพพะปาณินัง, ปูเรตวา ปาระมี สัพพา, ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,
...อ่านต่อ
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง,ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
...อ่านต่อ
เป็นคาถาแสดงอานุภาพแห่งพระปริตรว่าสามารถป้องกันบาปเคราะห์ อันเกิดจากอำนาจแห่งดาวนักขษัตร เหล่ายักษ์
...อ่านต่อ
ทุกขัปปัตตาจะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา โสกัปปัตตาจะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน
...อ่านต่อ
สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง, โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, หิตัง เทวะมะนุสสานัง, พุทธะเตเชนะ โสตถินา,
...อ่านต่อ
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภูตานุกัมปิโน
...อ่านต่อ
อัตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
...อ่านต่อ
โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ - โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
...อ่านต่อ
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง
...อ่านต่อ
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ   จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต สิขิสสะปิ นะมัตถุ
...อ่านต่อ