พระรัตนตรัย เป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย


กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ฯ  
...อ่านต่อ
 ก้มกราบนมัสการ ชินะญาณพิสุทธิ์สรร บูชามหาสุวรรณ- นิธิ พราวอร่ามพราย
...อ่านต่อ
กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมาฯ กะตะเม ธัมมา กุสะลา ฯ
...อ่านต่อ
ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต, (ท่านหญิงว่า...สะระณัง คะตา) อิมินา สักกาเรนะ,
...อ่านต่อ
เสนาสะนะโลลุปปัง, ปะฏิกขิปามิ, ยะถาสันถะติกังคัง, สะมาทิยามิ. ข้าพเจ้าขอสมาทานธุดงค์, องค์แห่งที่อยู่อาศัย
...อ่านต่อ
ฉินฺท โสตํ ปรกฺกมฺม กาเม ปนูท พฺราหฺมณ นปฺปหาย มุนิ กาเม เนกตฺตมุปปชฺชติ.
...อ่านต่อ
ภาสิตมิทํ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน,
...อ่านต่อ
อิเ ม โ ข ป น า ย สฺม นฺโ ต สตฺตาธิกรณสมถา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ. /
...อ่านต่อ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เสขิยา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ. /
...อ่านต่อ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ. /
...อ่านต่อ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺวนวุติ ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ. /
...อ่านต่อ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต ตึสนิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ. /
...อ่านต่อ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺว อนิยตา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ. /
...อ่านต่อ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ
...อ่านต่อ
 ตตฺริเม จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ. /
...อ่านต่อ
ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ ความเบื้องต้น (นโมฯ สุณาตุ เม ภันเตฯ)
...อ่านต่อ
ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ 1 บุพพกรณ์ และบุพพกิจ
...อ่านต่อ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 
...อ่านต่อ
อะหัง อะเวโร โหมิ / อัพยาปัชโฌ โหมิ / อะนีโฆ โหมิ / สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
...อ่านต่อ
อะหัง อะเวโร โหมิ / อัพยาปัชโฌ โหมิ / อะนีโฆ โหมิ / สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
...อ่านต่อ
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ฯ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร