หลักธรรมประจำห้องเรียนหรือห้องทำงานคือ สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ
...อ่านต่อ
เอ...กินข้าวมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือ...ยิ่งใหญ่แน่นอน
...อ่านต่อ
ความประทับใจแรกพบส่วนใหญ่มาจากการแต่งตัว
...อ่านต่อ
ในตัวเราล้วนมี...ขี้ตา ขี้หู ขี้มูก ขี้ฟัน ขี้เล็บ ขี้ไคล และ ขี้ (อุจจาระ) 
...อ่านต่อ
การนั่งสมาธิก่อนนอน จึงเป็นการผ่อนคลายความคิด อารมณ์ ทำให้เราหลับได้อย่างเต็มที่
...อ่านต่อ
เมื่อภาวะเศรษฐกิจกับจิตใจมีความมั่นคงพอ   การปฏิบัติหน้าที่การงานกับการดูแลคนรอบข้างในทิศทั้ง ๖
...อ่านต่อ
ความดีสากล มีผลต่อความผ่องใสของจิตอย่างมาก กล่าวคือ ทำให้ใจสะอาด ใจสบาย ใจนุ่มนวล ใจไร้กังวล และใจผ่องใสในที่สุด
...อ่านต่อ
โทษของความสกปรก คือ ถ้าคนเรามีความสะอาดไม่พอ ผลที่ออกมาจะเกิดตรงกันข้ามทุกอย่าง
...อ่านต่อ
ความดีสากลมีผลหลายประการ แต่ผลดีอันดับแรกคือ กำจัดความสกปรกของร่างกาย
...อ่านต่อ
ความดีสากล ๕ วิธีป้องกันและกำจัดทุกข์แบบยั่งยืน เวลาคนเรามีความทุกข์จะหาวิธีดับทุกข์แบบแปลก 
...อ่านต่อ
การงดเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดต่างๆ เช่น ฝิ่น กัญชา ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรอีน รวมถึงวัตถุทุกชนิด
...อ่านต่อ
ศีลข้อ ๔ มีองค์ของศีลอยู่ ๔ ประการ คือ เรื่องไม่จริง มีจิตคิดจะพูดให้ผิดไปจากความจริง 
...อ่านต่อ
ศีลข้อ ๓ มีองค์ของศีลอยู่ ๔ ประการ คือ หญิงหรือชายที่ไม่ควรละเมิด มีจิตคิดจะเสพเมถุน
...อ่านต่อ
ศีลข้อ ๒ มีองค์ของศีลอยู่ ๕ ประการคือ ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหน
...อ่านต่อ
มนุษย์เราสกปรกตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ทุกอย่างที่ออกจากกายมนุษย์ ล้วนเป็นอาหารของสัตว์ได้
...อ่านต่อ
ชีวิตที่ปลอดภัย คือชีวิตที่ไม่ละเมิดกฏแห่งกรรม หากแต่ละคนในสังคมรักษาศีล ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
...อ่านต่อ
ความดีสากลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตัวของเรา ประกอบด้วย ๑. ความสะอาด
...อ่านต่อ
ความดีสากล ๕ คือข้อปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ทำให้ความทุกข์ลดลงไปหรือหมดไป เป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย์
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ เพราะมองเข้าไปในกายของพระองค์เอง แล้วสอนให้เราเริ่มพิจารณาจากตนเองเป็นหลัก 
...อ่านต่อ
"ไม่อยู่เพื่อกิน-ใช้ แต่กิน-ใช้ เพื่ออยู่ทำความดี" วัตถุประสงค์แท้จริงการใช้ปัจจัย๔ 1. เสื่อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
...อ่านต่อ
สิ่งที่บีบคั้นเราตั้งแต่ยังเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา คือความหิว ความกระหาย การถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร