ใช้ชีวิตอย่างถูกหลักวิชชา ทำสิ่งที่ถูกที่สุด ดีที่สุด เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี


ศาสนา คือ คำสอนของศาสดา คำสอนที่...เปิดเผยความจริงอันสูงสุดของมนุษย์ ที่ถูกปกปิดมานาน
...อ่านต่อ
   "ขอเราอย่าได้ตายเสียก่อนเลย ขอให้ได้บวชเสียก่อน เมื่อบวชแล้วจะไม่ลาสิกขา ขอบวชไปจนตลอดชีวิต"
...อ่านต่อ
 "หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว วะยะธัมมา สังขารา อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ"
...อ่านต่อ
หากคำสอน ของทุกความเชื่อ สอนให้สาวกเป็นคนดีจริง สิ่งเหล่านี้ คงไม่มีเกิดขึ้นในโลกธรรมะริมทางขอไว้อาลัย
...อ่านต่อ
ชฏิลเศรษฐี มีภูเขาทองคำผุดเกิดขึ้น ไม่ใช่ เพราะอดีตชาติเป็นช่างทอง แต่เพราะ อานิสงส์ทำหม้อดอกไม้ทองคำ
...อ่านต่อ
   ถ้าเจริญอิทธิบาท 4 อย่างนี้กับการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่กระทำอยู่ ก็จะประสบความสำเร็จสมความปรารถนา
...อ่านต่อ
บุญใหญ่ อีกแล้วหรือ ครั้งก่อนโน้น ก็บุญใหญ่ ครั้งที่แล้วก็บุญใหญ่ ครั้งนี้ก็บุญใหญ่ มีครั้งไหนไหมที่บอกว่า บุญไม่ใหญ่ บ้างล่ะ
...อ่านต่อ
มาร เป็นชื่อของผู้ที่ขัดขวาง การสั่งสมบุญ การสร้างบารมีตามคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้สั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
 ทำผิดตามพระธรรมวินัย ยังไม่ได้ขาดจากความเป็นพระ พวกซัดซะตายจากความเป็นพระ ไปเลย...
...อ่านต่อ
 การซื้อมาขายไป มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินค้าซึ่งกันและกัน ไม่กักตุน ไม่เก็บเงินไว้ มีการจับจ่ายใช้สอย ทำให้เงินหมุนเวียน เศรษฐกิจ
...อ่านต่อ
  ชีวิต คือ ละคร บททุกตอน เรากำหนด เราเขียนบทเอง กำกับการแสดงเอง เรากำหนดตัวละครเอง และเราก็แสดงเอง
...อ่านต่อ
" พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็ไปถึงที่สุดเหมือนกัน ถ้าใครไปยังไม่ถึงที่สุดก็ยังไม่ฉลาดเต็มที่ ต่อเมื่อไปให้ถึงที่สุด
...อ่านต่อ
  พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำฯ พระผู้ปราบมาร ท่านแสดงธรรมเกี่ยวกับฉากหลัง ที่เป็นเบื้องหลัง คอยควบคุมสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไว้ตอนหนึ่งว่า...
...อ่านต่อ
เกิดเป็นมนุษย์อย่างมีคุณค่า ต้องรู้ว่า เกิดมาทำไม ? พระพุทธเจ้า ท่านใช้วิชชา 3 ไปตรวจดูว่า ท่านเกิดมาทำไม ?
...อ่านต่อ
 พระพุทธเจ้า ค้นพบธรรมะ ที่ทำให้พระองค์ และพระอรหันต์สาวก พ้นจากความทุกข์ พบกับความสุขที่แท้จริง คือ นิพพาน และตรัสว่า
...อ่านต่อ
ภาพพจน์ คือคำพูด ภาพที่พูดออกจากใจ คนฟังสัมผัสได้ ภาพอะไร ? จากใจตน(คนพูด)
...อ่านต่อ
คุ้ม อย่างไรก็คุ้ม งานพระศาสนา ไม่ใช่ ธุรกิจการค้า จึงไม่มีทั้งได้กำไร หรือขาดทุน
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคน เกิดมาเพราะกรรม  จึงเสมือนพกระเบิดติดตัวมา พร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลา...ภายใต้กฎแห่งกรรมนี้"
...อ่านต่อ
คำพูดของพญามาร กับเจ้าชายสิทธัตถะ ขณะมาขัดขวาง ไม่ให้เจ้าชายบรรลุธรรม
...อ่านต่อ
พระอรหันต์ คือ ผู้ที่ไกลจากกิเลส เพราะ ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จนกำจัดกิเลสได้อย่างหมดสิ้น
...อ่านต่อ
สงคราม เกิดจาก...ความโลภ อยากได้ทรัพยากรของผู้อื่น ความโกรธ ไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร