ชาดก 500 ชาติ รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ คติธรรม ข้อคิดสอนใจ

ชาดก 500 ชาติ : ชาดก 500ชาติรวมชาดก 500 ชาติพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตที่พระองค์ทรงประสงค์ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก

ชาดก 500 ชาติ :: อรรถกถาจักกวาก ชาดกว่าด้วยความเป็นอยู่ของนกจักรพราก

อรรถกถา จักกวากชาดก

ว่าด้วย ความเป็นอยู่ของนกจักรพราก

 

                ณ พระวิหารเชตวัน พระตถาคตทรงเอ่ยถึงพระภิกษุเหลาะแหละรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เหลาะแหละ ละเลยการประพฤประติบัติที่ดี เข้าพระนครสาวัตถีแต่เช้า ฉันข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุกที่มีรสเลิศต่างๆ ที่เรือนนางวิสาขา เท่านั้นยังพอ ยังออกไปยังนิเวศน์ของคนอื่น เพื่อขออาหารเพิ่ม

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%872.png


               อยู่มาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภา กล่าวถึงความเหลาะแหละของภิกษุนั้น พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไร?" เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว รับสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสถามว่า "ดูก่อนภิกษุ ได้ยินว่าเธอเป็นผู้เหลาะแหละจริงหรือ?" เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่า "จริงพระเจ้าข้า" 


               "ดูก่อนภิกษุ เหตุไรเธอจึงเป็นผู้เหลาะแหละ แม้ในกาลก่อน เธอก็ไม่อิ่มด้วยซากศพช้างเป็นต้นในพระนครพาราณสี เพราะความเป็นผู้เหลาะแหละ ออกจากที่นั้นแล้ว เที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาเข้าหิมวันตประเทศดังนี้" แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังต่อไปนี้ 


               ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี มีกาเหลาะแหละตัวหนึ่งเที่ยวเคี้ยวกินซากศพในพระนครพาราณสี ไม่อิ่ม

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%873.png

 

                  จึงมีความคิดว่าจะไปหากินซากปลาที่ฝั่งแม่น้ำคงคาดีกว่า จากนั้นจึงบินไปตามใจนึกคิดอยู่ 2-3 วันจึงเข้าไปยังป่าหิมพานต์เที่ยวกินผลไม้น้อยใหญ่

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%874.png

 

 

              เจ้านกกาบินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสระปทุมใหญ่ซึ่งมีปลาและเต่ามากมาย เห็นนกเป็ดน้ำสองตัวมีสีดังทอง กำลังเคี้ยวกินสาหร่ายอยู่ในสระนั้น จึงมีความคิดว่านกจักรพรากสองตัวนี้มีสีสวยงามเลิศเหลือเกิน คงจะมีอาหารดีๆกินแน่ๆ ลองไปถามดีกว่า จากนั้นก็บินตามนกทั้งสองไปยังรัง 

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%875.png


             
               จากนั้นเอ่ยทักทาย แล้วถามขึ้นว่า  "ท่านกินผลไม้อะไร หรือว่ากินเนื้อที่ไหน ทำไมสีของท่านช่างงดงามเช่นนี้"

              "ท่านนกกา  เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่กินแต่สาหร่ายกับน้ำเท่านั้น"

          
           
   เมื่อกาได้ยินดังนั้นจึงเกิดความไม่เชื่อ "จริงหรือ ท่านกินเพียงแค่นี้เอง คงไม่จริงละมั้ง ดูท่าคงกินปลาและเนื้อในสระด้วยไม่งั้นจะมีรูปร่างสวยเลิศอย่างนี้หรอก"
               

              "ท่านกา เราไม่บังคับให้ท่านเชื่อหรอก ผู้กินอาหารไม่บริสุทธิ์  ลักเขากินขโมยเขากิน ขึ้นชื่อว่าวรรณะนั้นมีสมุฏฐาน ๔ ประการ คือ อาหาร ความอบอุ่น ความคิดและการกระทำ"

 

                นกเป็ดน้ำติเตียน กาเกิดความไม่พอใจ สะบัดหน้าอย่างแรง ก่อนจะเอ่ยว่า "เราไม่ต้องการสีของท่านหรอก" แล้วก็บินหนีไป

 

%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%876.png               พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว ทรงประกาศสัจธรรม เวลาจบสัจจะ ภิกษุเหลาะแหละดำรงอยู่ในอนาคามิผล.
               พระทศพลทรงประชุมชาดกว่า
               กาในครั้งนั้น ได้มาเป็น ภิกษุเหลาะแหละ ในบัดนี้
               นางนกจักรพรากในครั้งนั้น ได้มาเป็น มารดาพระราหุล ในบัดนี้
               ส่วนนกจักรพราก ได้มาเป็น เราตถาคต ฉะนี้แล.

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

* * ชาดก 500 ชาติ แนะนำ * *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล