อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒


ผู้มีดวงประทีปในดวงใจ

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของชาวโลกทุกคน บุคคลใดได้เข้า ถึงพระรัตนตรัย จึงจะได้ชื่อว่า เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน เป็นการปฏิบัติบูชาที่มีอานิสงส์มาก ผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมมีดวงปัญญาสว่างไสว สามารถเห็นทุกสิ่งได้ด้วยธรรมจักขุ และหยั่งรู้ได้ด้วยญาณทัสสนะของธรรมกาย ทั้งรู้และเห็นสรรพสิ่งไปตามความเป็นจริง ดังนั้นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย จึงเปรียบเสมือนผู้มีดวงประทีปในดวงใจ ส่องนำทางชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนนิพพาน


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ในกินททสูตรว่า บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลัง ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ


ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ มีอุบาสกท่านหนึ่งได้เห็นพระพุทธองค์ ทรงสถาปนาพระภิกษุรูปหนึ่ง ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ ด้านมีทิพยจักษุ ท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้เลิศอย่างนั้นบ้าง จึงได้กราบ ทูลอาราธนาพระบรมศาสดา พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จำนวนมาก ให้มารับภัตตาหารที่บ้านของตนตลอดระยะเวลา ๗ วัน ท่านได้ถวายทานที่ประณีตด้วยจิตอันเลื่อมใสศรัทธาเต็มเปี่ยม
เมื่อครบวันที่ ๗ ก็ได้ตั้งความปรารถนาต่อเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าพระองค์ทำสักการะใหญ่ครั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อหวังทรัพย์สมบัติ แต่อย่างใด แต่พระพุทธองค์ได้ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ ของผู้มีทิพยจักษุ ข้าพระองค์ก็ปรารถนาที่จะเป็นยอดของภิกษุผู้มีทิพยจักษุเช่นเดียวกับภิกษุรูปนั้นด้วย


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยอนาคตังสญาณ คือญาณเครื่องรู้อนาคต ก็ทรงทราบว่า ความปรารถนาของอุบาสกนี้จะสำเร็จ จึงได้ตรัสอนุโมทนาว่า ในอนาคตอีกแสนกัป พระพุทธเจ้าพระนามว่า พระสมณโคดม จะอุบัติขึ้น เธอจะมีชื่อว่า อนุรุทธะ จะเป็นยอดของภิกษุผู้มีทิพยจักษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ครั้นทรงกระทำ ภัตตานุโมทนาแล้ว อุบาสกก็บังเกิดความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นผู้ขวนขวายในบุญกุศลมิได้ขาด


เมื่อพระปทุมุตตรพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว อุบาสกท่านนั้นก็ได้ร่วมกับมหาชนช่วยกันสร้างพระเจดีย์ทอง เมื่อสร้างเสร็จก็ได้ถามพระภิกษุสงฆ์ว่า จะบูชาพระเจดีย์อย่างไร จึงจะได้ทิพยจักษุ ภิกษุก็แนะ นำให้บูชาด้วยการจุดประทีปโคมไฟ อุบาสกจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจลงมือสร้างโคมประทีปขนาดใหญ่ด้วยตนเองถึงพันโคม แล้วก็ยังสร้างโคมเล็กๆ เป็นบริวารล้อมรอบโคมใหญ่ด้วย ได้จุดโคมประทีปจนเต็มลานเจดีย์ทองของพระพุทธเจ้า ให้สว่างไสวตลอดทั้งคืน


ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ด้วยอานิสงส์นี้ เมื่อละโลกไปแล้ว ก็ได้ท่องเที่ยวไปอยู่ในภูมิของเทวโลกและมนุษยโลกตลอดแสนกัป โดยไม่รู้จัก ทุคติเลย พอครบแสนกัป อุบาสกนั้นก็ได้มาเกิดเป็นบุตรของมหาเศรษฐีในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา หมั่นประกอบการกุศลอยู่เนืองนิตย์

หลังจากที่พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ท่านได้สละทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมด ทุ่มให้กับการสร้างมหาเจดีย์เพื่อบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นก็ได้ให้ช่างทำภาชนะสำริดเพื่อเป็นโคมประทีป โดยบรรจุเนยใสเป็นเชื้อ เพลิง แล้วก็วางเรียงกันจนรอบพระเจดีย์ ได้ให้ช่างทำภาชนะสำริดใหญ่เป็นพิเศษ บรรจุเนยใสจนเต็ม จุดไฟให้ลุกโพลงสว่างไสวทุกดวง แล้วท่านก็เอาผ้ามาพันรอบศีรษะ ยกโคมประทีปใหญ่ซึ่งจุดไฟแล้วเทิน ไว้บนศีรษะของตน เดินเวียน ประทักษิณรอบมหาเจดีย์ตลอดทั้งคืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ด้วยใจที่เบิกบานผ่องใส เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา มั่นในพระรัตนตรัย แม้จะเวียนเทียนอยู่ตลอดทั้งคืน ท่านก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า มีแต่ความปีติทุกย่างก้าว โคมประทีปที่มีเปลวไฟร้อนแรง ลุกโพลงอยู่บนศีรษะท่าน ก็ไม่ทำให้ท่านเกิดความรู้สึกร้อนแต่อย่างใด กลับมีความเย็นกาย เย็นใจ ชุ่มฉ่ำอยู่ในบุญตลอดเวลา


จนมาถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ท่านได้มาเกิดในตระกูลกษัตริย์ มีพระนามว่า อนุรุทธะ เป็นผู้มีบุญญาธิการมาก ได้ประทับอยู่ในปราสาท ๓ ฤดู วันหนึ่งท่านได้ออกบวช ก็อาศัยความเพียรในการปฏิบัติธรรม ประกอบ กับบุญกุศลที่เคยทำไว้ดีแล้ว ก็สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ทำทิพยจักษุให้เกิดขึ้น สามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ได้ ชาวสวรรค์ มีความเป็นอยู่อย่างไร ท่านก็เห็นหมด สิ่งใดที่ท่านปรารถนาจะดู แม้จะอยู่ในที่ลับหรือจะอยู่ไกลเพียงใด ก็สามารถเห็นได้หมด


ต่อมาท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะของภิกษุสาวก ผู้เป็นเลิศทางด้านทิพยจักษุ เพราะฉะนั้น เราจะเห็นได้ว่า ความปรารถนาใดๆ ที่เป็นไปในทางที่ชอบ ประกอบไปด้วยกุศล ถ้าหากเราสั่งสมบุญเอาไว้อย่างเต็มที่แล้ว ย่อมจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้ดังใจปรารถนาทุกประการ เหมือนอย่างพระอนุรุทธะ ท่านเป็นเลิศในหมู่ภิกษุผู้มีทิพยจักษุ เพราะท่านได้ประกอบเหตุในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดวงประทีป มีใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยมหาปีติ และมีความเลื่อมใสยิ่งในพระรัตนตรัย
ดังนั้น ในวาระโอกาสอันสำคัญ คือวันมาฆบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา หลวงพ่อได้จัดให้มีพิธีจุดมาฆประทีปขึ้น ที่ลานมหาธรรมกายเจดีย์เป็นครั้งแรก นับว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีที่สำคัญอีกวาระหนึ่ง


เราต่างพร้อมใจกันจุดโคมมาฆประทีปนับแสนดวงให้สว่างไสวเต็มลานมหาธรรมกายเจดีย์ ที่พวกเราได้ร่วมใจกันสถาปนาขึ้นมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากในวันนี้ เป็นวันแห่งมหาปีติที่เราจะปลื้มใจจนหายเหนื่อย เพราะมหาธรรมกายเจดีย์ได้งดงามสว่างไสวไปด้วยดวงประทีปแห่งธรรม ดวงใจของเราก็จะสว่างไสวไปด้วยแสงแห่งธรรมกาย ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกๆ คน เพราะฉะนั้นให้เราพยายามชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้ได้ จะได้เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ของพวกเราทุกๆ คนนะ 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร