วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด

ปูชนียบุคคล
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

 

มรณภาวาลัย

“ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ”

 

การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด

 

 

    สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร คือ พระผู้เปี่ยมด้วยวิหารธรรมและทรงคุณอันประเสริฐ ท่านดำรงฐานะแห่งสังฆบดี ปูชนียภิกขุแห่งพระพุทธศาสนา ผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำพระธรรมคำสอนนั้นมาอนุเคราะห์ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอันถูกต้องดีงาม แก่หมู่ชน จนเกียรติประวัติและผลงานของท่านเป็นที่ปรากฏนับเนื่องแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 


    สมเด็จพระพุฒาจารย์ คือ หนึ่งใน    พระมหาเถระผู้ปรารถนาที่จะเห็นพระพุทธ-ศาสนาแผ่ไพศาลเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนชาวโลก ความสำเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลกของคณะสงฆ์ไทย เกิดจากความทุ่มเทเสียสละและความวิริยอุตสาหะในการวางรากฐานของท่านเป็นสำคัญ นอกจากนี้ท่านยังเป็น     ผู้เปิดวิสัยทัศน์ธรรมสู่วิสัยทัศน์โลก เป็นเหตุให้พระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตได้ยึดเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นที่มาแห่งความสำเร็จของงานเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ไพศาลไปเป็นที่พักพิงทางด้านจิตใจอันประเสริฐแก่ชาวพุทธทั้งหลาย

 


    สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา ทั้งแก่พระภิกษุสงฆ์และ พุทธศาสนิกชนตลอดมา อีกทั้งยังมีคุณูปการ อย่างยิ่งแก่เหล่าพระภิกษุของวัดพระธรรมกาย คือ เมตตาให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ในการทำหน้าที่พระธรรมทูตในต่างแดน    อยู่เสมอ ท่านคอยย้ำเตือนให้ตระหนักในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังตักเตือนให้ตั้งใจบำเพ็ญตนเป็น   ต้นแบบต้นบุญแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนใน    แดนไกล

 


    ในโอกาสที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช รวมสิริอายุ ๘๕ ปี    วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และ เหล่ากัลยาณมิตร จึงขอถวายความอาลัย  และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  โดยมีคณะพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วประเทศเดินทางไปร่วมถวายสักการะในงานสวดพระอภิธรรมของท่าน 

 


    ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์  ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ตัวแทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย ๕๐๐ รูป เดินทางไปร่วมริ้วขบวนเชิญโกศ โดยถือดอกไม้จันทน์และ    พานขมา และมีโยมจากวัดพระธรรมกาย  ในชุดขาว ๒,๐๐๐ คน ถือพานพุ่มดอกไม้จันทน์และช่อดอกไม้จันทน์ เดินในขบวนเชิญโกศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ เพื่อถวายความเคารพ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” ร่วมกับกลุ่มบุคคลคณะต่าง ๆ


    ในโอกาสนี้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้เป็นพระแท้ และเป็นแบบอย่างแห่งสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรแก่การเคารพสักการบูชาของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร