วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพระธรรมกาย มอบอุปกรณ์-เครื่องบริโภคต้านภัยโควิด-๑๙

ต้านภัยโควิด
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

วัดพระธรรมกาย
มอบอุปกรณ์-เครื่องบริโภค ต้านภัยโควิด-๑๙

 

วัดพระธรรมกายถวายข้าวสารและนมถั่วเหลือง สมทบโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

     วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมตตารับข้าวสาร ๑ ตัน และนมถั่วเหลือง ๒,๐๐๐ กล่อง เพื่อสมทบโครงการ “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-๑๙” โดยมีพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย มอบถวาย ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

      สำหรับโครงการ “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-๑๙” ซึ่งดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และภาคีเครือข่ายฯ โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ สนองตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และยังคงดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะหมดไป

 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายฯ มอบถุงยังชีพส่งแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่สู้ภัยโควิด-๑๙ แก่ ตชด. ภาค ๑

        วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานคณะอนุกรรมการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ และคณะ ร่วมมอบทาน มอบธรรม มอบถุงยังชีพ (ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช และการดำเนินงานตามโครงการมอบทาน มอบธรรม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี) แก่ข้าราชการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ จำนวน ๑๖๐ ชุด เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นขวัญกำลังใจ อีกทั้งยังเป็นการขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่เป็นกำลังสำคัญอีกองค์กรหนึ่งในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นอกจากนี้ยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาดอีกด้วย โดยภายในถุงยังชีพบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งเกิดขึ้นโดยจิตอันเป็นกุศลของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมกันสมทบดำเนินการจัดทำขึ้น

 

      ในโอกาสนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ พระมหาสุราช ชาติชญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองสี่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างภพ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส รวมทั้งพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมมอบถุงยังชีพในนามคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานีอีกด้วย

 

      ในส่วนของภาคีเครือข่ายฯ ได้รับเกียรติจากนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เข้าร่วมมอบถุงยังชีพ

      ในวาระเดียวกัน คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ได้มอบแอลกอฮอล์และที่กดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน ๔ ชุด เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อร่วมส่งเสริมมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อีกด้วย


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร