วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 63 มกราคม ปี 2551

ฉบับที่ 63 มกราคม ปี 2551
นับเป็นปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ และเป็น ประหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกให้ชาวโลกได้เริ่มรับรู้ว่า สันติภาพของโลก ได้เริ่มต้นก่อตัวขึ้นและกำลังแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีขีดจำกัด ด้วยอานุภาพแห่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็น หลักคำสอนสากลที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ทุกคนี้ ......อ่านต่อ
สิ่งกำหนดความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับเหตุที่เรากระทำไป ประกอบเหตุเช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ปีใหม่ปีนี้ เหล่ากัลยาณมิตร ผู้มีบุญทุกท่านก็ได้เริ่มต้นเปิดศักราชใหม่ อย่างถูกต้องตามหลักวิชชาด้วยการประกอบเหตุอันเป็นมหากุศล เริ่มต้นด้วยการชำระกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธี้ ......อ่านต่อ
การเดินทางมาของเหล่าพุทธบุตรของ WBSY ในครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เมื่อเหล่าภิกษุหนุ่ม ผู้เป็นกำลังสำคัญของทั้ง ๓ นิกายหลัก คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน ได้มาประชุมปรึกษาหาแนว ทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติ ......อ่านต่อ
เปิดศักราชรับปีหนูดี สร้างบุญใหญ่ ๓ ชั้น ถวายพุทธปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ๑๐๑ องค์เชื่อมสายใยพุทธบุตร ไทย-ศรีลังกา จุดเริ่มต้นรวมพุทธบุตรทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม ๒๖๖ วัด และกองทุนช่วยเหลือครู ๔ จังหวัดภาคใต ......อ่านต่อ
การรักษาอุโบสถศีล มีผลมาก มีอานิสงส์มาก แม้ความสุขของ พระราชาผู้ทรงเป็นใหญ่ใน ๑๖ แคว้น ก็ยังไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของอุโบสถ ที่ประกอบด้วยองค์ ๘ เพราะศีลนั้นทำให้เกิดในสวรรค์" ......อ่านต่อ
ทั้งชีวิต ผมได้เรียนรู้อะไรมากมาย แต่ประสบการณ์ที่ได้จากสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ใหม่จริงๆ และสมาธิยังมีอะไรให้ผมได้เรียนรู้อีกมาก ผมสนุกกับการเรียนรู้นี้เสียด้วย ชีวิตมนุษย์ทุกคนจะเริ่มต้น ได้ก็ต่อเมื่อได้นั่งลง และหลับตาเบาๆ นึกถึงดวงตะวันที่กลางกาย ซึ่งมันง่ายสำหรับทุกๆ คนมากเลย ......อ่านต่อ
คนไทยโชคดีที่เกิดมาในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องบุญ และได้ทำบุญตั้งแต่วันเกิด วันแก่ วันเจ็บ หรือแม้กระทั่งวันตาย ก็ยังได้สร้างบุญงวดสุดท้ายของชีวิต ......อ่านต่อ
ประเทศไทยที่เรามองว่าเศรษฐกิจสู้ประเทศอื่นไม่ได้ ตรงนี้ก็ยอมรับแต่ว่าอย่าไปมองว่าเป็นเพราะหลักธรรมในพระพุทธ ศาสนาไม่ช่วย อย่ามองอย่างนั้น ให้มองใหม่ว่า ......อ่านต่อ
ครอบครัวอบอุ่นเล่มนี้ เนื้อหาเอามาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันลองผิดลองถูกมาหลายชาติ กว่าท่านจะตรัสรู้ แล้ว นำมาสอนพวกเรา เราก็ควรจะศึกษาแล้วดำเนินตาม อย่างท่าน ......อ่านต่อ
.พระองค์พบว่า เหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือ ตัณหาความทะยานอยาก แล้วพอสาวต่อไปว่าอะไรล่ะที่ทำให้เกิดตัณหา ความทะยานอยากทั้งความรักใคร่ พอใจ ความโลภ อยากได้ พระองค์พบว่ามันเกิดจากความคิดก่อน ......อ่านต่อ

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ