วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทำไมประเทศไทยมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตกถาม หลวงพ่อครับกระผมมีความสงสัยว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่
ก็นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคำสอนที่ดีๆมากมาย แต่ละประเทศไทยกลับมี
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศทางตะวันตกครับ
ตอบประเทศไทยที่เรามองว่าเศรษฐกิจสู้ประเทศอื่นไม่ได้ ตรงนี้ก็ยอมรับแต่ว่าอย่าไปมองว่าเป็นเพราะหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนาไม่ช่วย อย่ามองอย่างนั้น ให้มองใหม่ว่า


        ประการแรก ชาวไทยทั้งประเทศนี่แหละ ในปัจจุบันนี้ที่บอกว่านับถือพระพุทธศาสนานั้น ไปเรียกตัวกันมาแล้วให้แค่เล่า
พุทธประวัติเท่านั้นแหละ เราจะพบว่า คนไทยและเด็กไทยที่เล่าพุทธประวัติตั้งแต่วันประสูติของพระองค์จนกระทั่งวันปรินิพพาน
เอาแค่นี้ น้อยคนที่จะเล่าได้จบและถูกต้อง นี่ยัง ไม่ต้องพูดถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือความจริงเป็นอย่างนี้

        เพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทย อย่าเที่ยวเอาไปเปรียบเทียบว่าเป็นเพราะนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว
เลยทำให้ประเทศไทยเกิดปัญหา หรือทำให้ประเทศไทยตกต่ำ แต่ต้องพูดใหม่ว่า ประชาชนคนไทยขณะนี้ แม้ตัวเองจะบอกว่า
ฉันเป็นชาวพุทธ แต่ว่าความรู้ในพระพุทธศาสนามีไม่พอ หรือบางคนก็อย่างที่ว่า แค่ให้เล่าพุทธประวัติเท่านั้น เล่าไม่จบ หลักธรรมพื้นฐานของชาวพุทธมีอะไรบ้างที่จะต้องมาใช้ในชีวิตประจำวันแค่จะให้ไล่ว่าอบายมุข ซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายเศรษฐกิจ
มีอะไรบ้าง เพียงแค่นี้ก็ตอบกันได้ไม่ครบ แถมบางคนเพียงแค่ศีล ๕ ข้อ ก็ไล่ไม่จบ

       เพราะฉะนั้น ปัญหาในประเทศไทยจึงไม่ใช่ปัญหาว่าเพราะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วประเทศตกต่ำ ไม่ว่าในด้านไหน
แต่เป็นเพราะคนไทยเป็นชาวพุทธแค่ในทะเบียน คือ ลงทะเบียนว่าเป็นชาวพุทธ แต่ไม่เคยรู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงสอนว่าอะไร เป็นชาวพุทธเพราะว่าพ่อแม่เป็นพุทธ หรือปู่ย่าตาทวดเป็นพุทธ แต่ใจของตัวเองไม่เคยได้ซึมซับ
เอาธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้าไปไว้เลย จึงทำให้เมื่อดำเนินชีวิตประจำวัน จะไปประกอบธุรกิจการงานใดก็เคว้งคว้าง
ไม่มีหลักธรรมจะยึด มันก็เลยทำให้ตัวเองต้องตกต่ำแล้วประเทศชาติก็พลอยตกต่ำตามไปด้วย


ปัญหาในประเทศไทยจึงไม่ใช่ปัญหาว่าเพราะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วประเทศ
ตกต่ำ ไม่ว่าในด้านไหน แต่เป็นเพราะคนไทยเป็นชาวพุทธแค่ในทะเบียน คือ ลงทะเบียนว่าเป็นชาวพุทธ แต่ไม่เคยรู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอะไร

       ให้มองอย่างนี้นะ ถ้าที่ไหนคนปฏิบัติธรรม ที่นั่นไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติไหน เผ่าไหน ถ้าเขาปฏิบัติธรรม แม้ปฏิบัติแล้วไม่รู้
ด้วยว่านี่เป็นหลักธรรม ที่อยู่ในพระพุทธศาสนา เขาก็ต้องเจริญ เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยัน ให้มีความอดทน
ถ้าเขาปฏิบัติธรรมข้อนี้ ทั้งขยันทั้งอดทน แม้เขาไม่รู้ว่านี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก็ต้องเจริญอยู่ดี

         ตรงกันข้าม รู้ว่านี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า เป็นคนนะ ต้องขยันทำความดี แล้วต้องอดทนฝ่าฟัน
อุปสรรคเพื่อทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป รู้นะ แต่ว่าไม่ปฏิบัติ แม้บุคคลอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะเจริญได้ และไม่สามารถจะพูดได้เต็ม
ปากว่าเขาเป็นชาวพุทธ ทำไม เพราะว่าเขาเพียงแค่รู้ธรรมะ แต่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมะ

         เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ คือปัญหาว่าชาวพุทธไม่รู้จักพระพุทธศาสนา นี่พวกหนึ่ง
คือไม่รู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เลยไปจนกระทั่งแม้ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ไม่รู้ พวกที่ ๑ เป็นอย่างนี้

ถ้ารู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย นี่แหละชาวพุทธตัวจริง มองภาพตรงนี้ให้ชัด และชาวพุทธตัวจริง
ซึ่งทั้งรู้หลักธรรมะและลงมือปฏิบัติธรรมะ คนอย่างนี้อยู่ที่ไหนเขาก็เจริญ และพระพุทธศาสนาก็เจริญตามเขาไปด้วย และถ้าจะให้ยิ่งดีกว่านี้
เป็นยังไง ต้องทั้งรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ แล้วก็ทั้งสอน ทั้งชักชวนคนอื่นให้รู้และปฏิบัติธรรมะตามไปด้วยนี่แหละแสนจะวิเศษสุด

         พวกที่ ๒ แม้ประกาศตัวเป็นชาวพุทธ ได้ศึกษาธรรมะแล้วว่า ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ดีอย่างนั้นๆ แต่เขามีไว้ท่องจำ ถ้าเป็นนักเรียนก็เอาไว้สอบ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เอาไว้คุย เขาเพียงแต่ท่องจำได้ แต่เขาไม่ได้นำมาปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นเขาเป็นเพียงชาวพุทธก็แต่ชื่อ ไม่ใช่พุทธตัวจริง

         แต่ว่าถ้ารู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย นี่แหละชาวพุทธตัวจริง มองภาพตรงนี้ให้ชัด และชาวพุทธตัวจริง ซึ่งทั้งรู้หลักธรรมะและลงมือปฏิบัติธรรมะ คนอย่างนี้อยู่ที่ไหนเขาก็เจริญและพระพุทธศาสนาก็เจริญ
ตามเขาไปด้วย และถ้าจะให้ยิ่งดีกว่านี้ เป็นยังไง ต้องทั้งรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ แล้วก็ทั้งสอน ทั้งชักชวนคนอื่นให้รู้
และปฏิบัติธรรมะตามไปด้วยนี่แหละแสนจะวิเศษสุด

        พูดง่ายๆ ชาวพุทธที่แท้จริงคือบุคคลที่รู้และปฏิบัติธรรมะในระดับที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองได้ รวมทั้งเป็น
กัลยาณมิตรให้แก่ผู้อื่น ให้แก่ชาวโลกได้นี่ชาวพุทธตัวจริง และอยู่ที่ไหนรับรองว่าทำที่นั่นให้เจริญ ไม่เฉพาะต้องอยู่ใน
ประเทศไทย อยู่ไหนๆ ก็ทำให้ที่นั่นเจริญได้

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 63 มกราคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร