วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 126 เมษายน ปี2556

ฉบับที่ 126 เมษายน ปี2556
วันนี้เราได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกาย ที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มาประดิษฐาน ณ มหาวิหารของคุณยายอาจารย์ฯ เป็นการถาวร ......อ่านต่อ
วันพระ หมายถึง วันทบทวนความสมบูรณ์แห่งความเป็นพระ ในวันพระพระภิกษุสงฆ์จะไปประชุมพร้อมกันที่อุโบสถ เพื่อทบทวนศีล คือ ความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ของตนเอง เพื่อทบทวนปาติโมกข์ คือ สิกขาบทที่เป็นพระวินัย ๒๒๗ ข้อ ......อ่านต่อ
นอกจากประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ในต่างประเทศก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็น การระลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างกว้างขวาง ......อ่านต่อ
ชีวิตมิใช่เรื่องลองเล่น ตายไปแล้วจะเกิดใหม่อีกเมื่อใดก็ไม่รู้ แม้หากได้มาเกิดแล้วจะมีบ้านเรือน คนรัก พ่อแม่ หรือสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาแล้วในชาตินี้ จึงควรที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่อชีวิต และให้กับโอกาสดีที่สุดที่ได้พบ ......อ่านต่อ
การเร่งสร้างคนในยุคต้นพุทธกาลนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นไปที่การสร้าง พระภิกษุก่อนเป็นอันดับแรก โดยทรงวางเป้าหมายขั้นพื้นฐานไว้ที่การฝึกฝนอบรมคนให้เป็น เสมือน ต้นไม้ใหญ่ที่กินน้ำน้อย แต่ทนทรหดเหมือนต้นหญ้า ......อ่านต่อ
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี จากนั้น เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ ได้รับอันตรายและมีความยากลำบากในการประกอบ กิจของสงฆ์ จนบางวัดต้องประกาศงดออกบิณฑบาต ......อ่านต่อ
ก้อนเมฆดำทะมึนบนฟากฟ้าต่างกลั่นตัวเป็นหยาดน้ำฝนโปรยปรายลงสู่ผืนดิน แล้วไหลรวมกันเป็นแม่น้ำลำคลอง ทอดยาวลงสู่ท้องมหาสมุทร เป็นดังเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ดำเนินไปอย่างผาสุก ......อ่านต่อ
เพราะพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ......อ่านต่อ
พญาราชสีห์มีความเพียรไม่ย่อหย่อน มีใจประคับประคองตลอดเวลาฉันใด ท่านประคองความเพียรให้มั่นในภพทั้งปวง ถึงความเป็นวิริยบารมีแล้ว จักบรรลุโพธิญาณฉันนั้นเหมือนกัน ......อ่านต่อ
การที่เมล็ดพันธุ์ของพืชพันธุ์ทั้งปวง จะงอกงามได้ก็ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ คอยรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งต้องอดทนเพื่อรอวันเวลาที่พืชพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านั้นจะเติบโตโดยธรรมชาติ แม้เมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะภายในก็ดุจเดียวกัน ......อ่านต่อ
ไตรจีวรถือเป็นธงชัยของพระอรหันต์ที่สาธุชนควรให้ความเคารพ สักวันหนึ่ง ไม่ว่าชาย และหญิงจะต้องได้โอกาสครองผ้าชุดนี้ เพราะนี่เป็นผ้าชุดสุดท้ายก่อนเข้าพระนิพพาน ......อ่านต่อ
ดแข็งที่สุดของพระพุทธศาสนา คือ พระรัตนตรัย ประการแรก พระบรมศาสดาของเราทรงมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งฐานะ ตระกูล ครอบครัว การศึกษา ทุกอย่างดีเลิศครบถ้วน ......อ่านต่อ
ภาวนา หมายถึง การทำจิตให้ สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใส ให้ สงบ จากกิเลสอาสวะ หยุดนิ่งอยู่ภายในตัว และให้ สว่าง ด้วยแสงแห่งธรรมภายใน ซึ่งปัจจุบันมีการเรียกชื่อไปต่าง ๆ เช่น การบำเพ็ญกรรมฐาน การทำสมาธิ การเจริญภาวนา การเจริญจิตภาวนา แต่เป้าหมายเดียวกันคือเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน ......อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือที่พวกเราทั้งหลายกล่าวนามท่านด้วย ความเคารพว่า หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ได้ค้นพบสิ่งอัศจรรย์อันจะนำพาชาวโลกทั้งหลายไปสู่ทางหลุดพ้น ท่านจึงเป็นบุคคล อัศจรรย์ ......อ่านต่อ
วัดสองพี่น้องเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร บังเกิดใหม่ในเพศสมณะ โดยท่านได้อุปสมบทในพระอุโบสถแห่งนี้ เมื่อราว ๆ ๑๐๗ ปี ที่ผ่านมา ตอนต้นเดือน ๘ ปีพุทธศักราช ๒๔๔๙ และท่านก็อยู่จำพรรษา ณ วัดสองพี่น้องแห่งนี้ด้วย ......อ่านต่อ
วันนี้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าความปีติยินดีย่อมจะมีแก่ทุก ๆ ท่าน เพราะท่านทั้งหลายมีน้ำจิตน้ำใจถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบูชาพระคุณของหลวงปู่วัดปากน้ำ...อ่านต่อ
“สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ” นี่คือมโนปณิธานและแนวทางในการสร้างบารมีตลอดระยะเวลามากกว่า ๔๐ ปี ของวัดพระธรรมกาย เพราะเราตระหนักดีว่า การบังเกิดขึ้นของผู้มีสัมมาทิฐิเพียงคนเดียว ย่อมยังความสว่างไสวให้แก่โลก ......อ่านต่อ
โอวาทแก่นาคธรรมทายาท : บัดนี้เธอทั้งหลายได้น้อมนำผ้ากาสาวพัสตร์เข้ามา ในที่ชุมนุมนี้ ต่อหน้าพระสงฆ์ พระอุปัชฌาย์ เปล่งวาจาขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา การบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ถือว่าเป็นโครงการบวชพร้อมกันมากที่สุดในโลก เธอทั้งหลายเป็นหนึ่งในแสนนั้น เท่ากับว่าได้มีส่วนในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญระดับโลก ......อ่านต่อ
ชีวิตที่จะเดินไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ เพื่อเสวยสันติสุขอันเป็นนิรันดร์ได้ จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องชัดเจน เพราะถ้าวางเป้าหมายผิดพลาด ใช้ชีวิตผิดทาง ก็ยาก ที่จะพาตัวเองให้หลุดจากทุกข์ทั้งปวงได้ และสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายพึงต้องทราบก็คือ การได้เกิดเป็นชาย คือ การได้โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการยกระดับตัวเองสู่ความประเสริฐอันยิ่ง คือ การได้บวชเป็นพระ ......อ่านต่อ
คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตมาตลอดกว่า ๒,๖๐๐ ปี เหล่าพุทธสาวกในยุคแรกรักษาสืบทอด คำสอนอันล้ำค่าโดยวิธีมุขปาฐะ (การท่องด้วยปาก) และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในคัมภีร์ใบลาน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๔๕๐ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป คัมภีร์ใบลานเหล่านี้ก็ผุกร่อนตามกาลเวลา บ้างก็สูญหาย บ้างก็ถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย ......อ่านต่อ
การทำบุญให้ทานแม้เล็กน้อย ก็สามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ดังเหตุการณ์ที่พระเจ้าปเสนทิโกศล รับสั่งให้ชายคนหนึ่งทำงานที่ไม่มีใครคิดว่าจะสำเร็จได้ คือให้ไปเอาดินสีอรุณ ดอกอุบล และดอกโกมุท ซึ่งอยู่ห่างจากพระนคร ๑ โยชน์ มาให้ทันภายในวันนั้น ถ้าไม่ทันต้องได้รับโทษประหาร ชายผู้นั้นจึงรีบเดินทางทันที ในระหว่างทางเขาแบ่งอาหารให้เพื่อนร่วมทางและแบ่งข้าวเลี้ยงปลาในน้ำ แล้วร้องตะโกนขึ้นว่า ......อ่านต่อ
พีซเรฟโวลูชันครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ แล้ว โดยมีเยาวชนจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า ๔๕๐ คน แต่มีเยาวชนจาก ๑๗ ประเทศ เพียง ๒๕ คน (หญิง ๒๑ คน ชาย ๔ คน) สามารถผ่านด่านบันทึกความดีออนไลน์ ๔๒ วัน พร้อมปฏิบัติพันธกิจพิเศษ ได้แก่ เยาวชนจากประเทศโบลิเวีย, เปรู, บราซิล, โคลอมเบีย, เม็กซิโก, อาร์เจนตินา, เยอรมนี, เบลเยียม, โปรตุเกส, ยูเครน, โรมาเนีย, บัลแกเรีย, สโลวีเนีย, คีร์กิซสถาน, อินเดีย, ฮ่องกง และปาเลสไตน์ ......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ฝึกความรู้ประมาณในการรับปัจจัย ๔ ด้วยการ แยกแยะให้ได้ระหว่าง ความจำเป็น ความต้องการ และความอยากได้ ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพราะทุกข์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันนั้น เริ่มจาก การสะสม การกักตุน การกอบโกย ไว้เกินความจำเป็นในชีวิต ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากความไม่รู้จักพิจารณาว่า อะไรบ้างคือความจำเป็นสำหรับชีวิต ......อ่านต่อ
สิ่งใดก็ตามที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง แล้วเราไม่ได้มอง ไม่ได้พิจารณาให้ดี หรือคุ้นจนมองข้ามความสำคัญไป จะมีอาการที่โบราณเรียกว่า ‘หญ้าปากคอก’ หญ้าปากคอกเป็นอย่างไร เป็นการมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว จนกลายเป็นละทิ้ง หรือละเลย จนไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น ......อ่านต่อ
สัพเพ สัตตา : สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น อะเวรา : จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชฌา : จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา : จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ : จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ......อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลกเริ่มต้นเมื่อประมาณ ๔๐ กว่าปีที่แล้ว โดยเริ่มจากอเมริกา ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นผู้นำเทคโนโลยีและเศรษฐกิจทุกอย่างของโลก เพราะอเมริกาเริ่มเห็นว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้น คนมีจำนวนมากขึ้น การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติก็มากขึ้น ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย น้ำเสีย อากาศเสียมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปโลกเราจะไปไม่รอด ......อ่านต่อ
ขณะนั่งรถผ่านพื้นที่การก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ ผมได้ยินคำถามชวนคิดคำถามหนึ่ง ทำให้นึกถึงบรรยากาศการสนทนาของชาวต่างชาติสองท่านที่ได้มากราบหลวงพ่อ ท่านแรกเล่าถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เขากำลังทำ เป็นโครงการสร้างที่พักตากอากาศติดชายทะเล ทั้งสวยงาม สงบ เป็นส่วนตัว มีความปลอดภัย ......อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ