อาชีวะ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2548

 

อาชีวะ แปลว่า ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตอยู่

        อาชีวะ ปกติใช้ในรูปคำไทยว่า อาชีพ หมายถึงการเลี้ยงชีวิต การทำมาหากิน งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ เช่นใช้ว่า อาชีพสุจริต ประกอบอาชีพ อาชีพค้าขาย สัมมาชีพ มิจฉาชีพ

อาชีวะ ในคำวัดใช้ประกอบกับคำที่แสดงลักษณะของอาชีพ เข่น

อาชีวปาริสุทธิ คือเลี้ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ

อาชีววิบัติ คือวิบัติโดยอาชีพ เสียหายทางอาชีพ

สัมมาอาชีวะ คือเลี้ยงชีพชอบ

มิจฉาอาชีวะ คือเลี้ยงชีพผิด

อาชีวะ ในคำไทยนำมาใช้ก็มี เช่น อาชีวศึกษา การศึกษาที่มุ่งไปในทางช่างฝีมือ

 Total Execution Time: 0.032851115862528 Mins