ขุมทรัพย์วิเศษ

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2548

อันทรัพย์สิน
สู้ลำบาก
ย่อมประสบ
จำเอามา  
นั้นไซร์
เล่าเรียน
พบได้
ฝึกทำ
หาไม่ยาก
เพียรศึกษา
ในตำรา
เป็นร่ำรวยฯ