ความซื่อสัตย์

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2547

 

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้                         วงศ์หงส์

 

เสียศักดิ์สู้ประสงค์                                              สิ่งรู้

เสียรู้เร่งดำรง                                  ความสัตย์ ไว้นา

เสียสัตย์อย่าเสียสู้                                ชีพม้วยมรณา