ชนะด้วยความดี

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2547

 

ผจญคนมักโกรธด้วย                         ไมตรี

ผจญหมู่ทรชนดี                                          ต่อตั้ง

ผจญคนจิตโลภมี                         ทรัพย์เผื่อ แผ่นา

ผจญอสัตย์ให้ยั้ง                             หยุดด้วยสัตยา