พละ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

พละ

พุทธธรรมทีปนี 1 , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พละ , อินทรีย์ 5

      พละ คือ กำลัง 5 ประการ ได้แก่

      1. สัทธา หมายถึง ความเชื่อคือเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนกระทำว่ามีคุณประโยชน์ เพราะเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อ เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาไตร่ตรองด้วยเหตุและผล เช่นเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บาป บุญ นรก สวรรค์มีจริง เป็นต้น

     2. วิริยะ หมายถึง ความเพียร เป็นแรงจูงใจมุ่งมั่นในการทำกิจทั้งปวงไม่ให้ท้อถอยเมื่อเจออุปสรรค หมายเอาความเพียรในสัมมัปปธาน 4 และสัมมาวายามะในอริยมรรค เป็นต้น

    3. สติ หมายถึง ความระลึกได้ เป็นเหตุควบคุมใจให้ตั้งมั่นกับกิจการที่กำลังทำอยู่ให้มีความรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หมายเอาความระลึกชอบในอริยมรรค

    4. สมาธิ หมายถึง  ความตั้งใจมั่นสืบเนื่องมาจากสติ  เป็นจิตที่มีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว  มีสมาธิตลอดในการทำกิจทุกอย่างจนกว่าจะสำเร็จ นี้หมายเอาสมาธิที่เป็นองค์ฌาน

    5. ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้  เป็นกำลังอุดหนุนใจให้รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นี้หมายเอาอริยปัญญา

    สรุป พลธรรมนี้ อินทรีย์ 5 ก็เรียก เพราะเป็นใหญ่ในกิจของตน ธรรม 5 ประการนี้สามารถกำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกได้ คือ

     สัทธา กำจัดอสัทธิยา        คือ ความไม่เชื่อ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยได้

     วิริยะ กำจัดโกสัชชะ          คือ ความเกียจคร้านได้

     สติ กำจัดปมาทะ              คือ ความประมาทเลินเล่อได้

     สมาธิ กำจัดนิวรณธรรม      คือ สิ่งที่เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีได้

     ปัญญา กำจัดอญาณะ        คือ ความไม่รู้ และโมหะ คือความหลงได้

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 007 พุทธธรรมทีปนี 1
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.0011991818745931 Mins