ชนะได้ ด้วยใบโมฯ.

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2562

ชนะได้ ด้วยใบโมฯ.

   ใบโมฯ ชื่อย่อของใบอนุโมทนาบัตร เอกสารหลักฐานแสดงถึงการบริจาคด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ ให้แก่ผู้รับ เพื่อนำให้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งข่าวบอกกล่าวไว้.

   ใบโมฯแต่ละใบระบุวัตถุประสงค์ไว้ จะถวายให้วัดถวายให้หลวงพ่อเป็นการส่วนตัวให้ท่านนำไปใช้เพื่องานเผยแผ่ธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า สืบอายุพระพุทธศาสนา สร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนทายาท ให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้มีสถานที่ศึกษาเรียนรู้  ศาสนสถานเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญ สร้างขึ้นด้วยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา.

   ก็เป็นธรรมดาในเส้นทางการสร้างบารมี เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าว เป็นทาสจากกิเลสที่ร้อยรัดกักขังไว้ ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง มาร ชื่อของผู้ขัดขวางการทำความดี ย่อมมาขัดขวางทำให้มีปัญหา มีอุปสรรค เพราะไม่อยากให้คำสอนที่นำไปปฎิบัติแล้วเกิดแสงสว่างแห่งปัญญา เปิดเผยเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ ที่ถูกปกปิดไว้นั่นเอง.

   แม้ในสมัย ตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรม บัลลังก์ที่นั่งใต้ต้นมหาโพธิ์ ทำจากหญ้า 8 กำ ที่โสตถิยะพราหมณ์ คนหาบหญ้านำมาถวาย มารยังมากล่าวตู่อ้างสิทธิ์ ไล่ที่ไม่ให้ใช้ไม่ให้นั่ง และยังกรีฑาทัพเสนามารมาขัดขวาง ขนาดเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยใหญ่ทั้งหลายหนีไปหมดเหลือแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว.

   วัดพระธรรมกาย ก็เหมือนกัน ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวัดพระพุทธเจ้า (ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ : ตถาคต คือ ธรรมกาย) วัดที่พระสงฆ์สาวกของพุทธองค์ทำหน้าที่เผยแผ่ประกาศธรรม ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ นำไปสู่ปฏิเวธ และเทศนาไปทั่วประเทศทั่วโลก.

   การทำแบบนี้แหละ ที่ผู้ขัดขวางการทำความดีปฎิเสธไม่อยากให้ทำ เพราะจะทำให้มนุษย์เข้าถึงความสุขที่แท้จริงอีกครั้ง หลังจากที่วิธีการถูกปกปิดมานาน จึงต้องออกมาขัดขวางดลจิตดลใจให้ใครบางคนมาอ้างสิทธิครอบครองแผ่นดินผืนนี้ แบบไม่ได้ด้วยเลห์ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยมนต์ด้วยคาถา ทั้งที่ความจริงก็รู้อยู่แก่ใจ ว่า ศรัทธาสาธุชน นับล้านคนร่วมกันสถาปนาสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา.

   ดังนั้น ในการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแผ่นดินและศาสนวัตถุของวัดพระธรรมกาย ครั้งนี้ ก็ใช้หลักวิชชาเดียวกันกับพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงตรึกระลึกนึกถึงการสร้างบารมี 10 ทัศน์แต่ละชาติทั้งบารมีเบื้องต้น อุปบารมี ปรมัตถบารมี เป็นบารมี 30 ทัศน์ที่อัดแน่นในใจ

   ภาพการสร้างบารมีแต่ละชาติที่ระลึกได้ด้วยญาณ เปรียบประดุจใบอนุโมทนาบัตรของพระองค์ มีธรณีเป็นพยานสู้กับทัพของพญามาร จนได้รับชัยชนะ และได้บรรลุธรรมเข้าสู่พระนิพพานในที่สุด.

   นำใบโมฯแต่ละใบ ที่บริจาคด้วยใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย เป็นการสร้างบารมี 10 ทัศน์ด้วยหยาดเหงื่อ ความอดทน แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของตนตามหลักวิชชามาใช้ในครั้งนี้

   มีธรณีที่ตั้งพระมหาธรรมกายเจดีย์ ที่สถิตย์ประดิษฐานพุทธปฎิมากร รูปเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์ ที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้เป็นพยาน.

   ขอให้พวกเราทุกคนทำใจให้ผ่องใส ทำสมาธิภาวนา ตรึกระลึกนึกถึงภาพแห่งการสร้างบารมี จากใบโมฯ สว่างอยู่ที่กลางใจ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของตน.

   ชัยชนะจากการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอันชอบด้วยธรรมครั้งนี้ จะบังเกิดมีแก่หมู่คณะด้วยใบโมฯ นี้อย่างแน่นอน ธรรมะย่อมชนะอธรรม ความจริงชนะทุกสิ่ง...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.013478569189707 Mins