แด่..คุณครู

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2562

แด่..คุณครู
เพราะมีครู..วันนี้ จึงมีศิษย์
ครูเนรมิต วิทยา ปัญญาไสว
ครูแนะดี นำเด่น เป็นหลักใจ
ครูป้องภัย รักศิษย์ สถิตนาน
เทิดทูนครู เคารพครู ผู้สอนสั่ง
ทุ่มกำลัง ทำสิ่งดี ศรีสุขศานต์
ปฏิบัติตาม ปฏิปทา ครูอาจารย์
น้อมกราบกราน กตัญญู ครูนิรันดร์
๑๖ มกราฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 Total Execution Time: 0.0099462151527405 Mins