ขันติ เป็นสุดยอดแห่งธรรมในการกำจัดกิเลสทั้งปวง

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2562

ขันติ เป็นสุดยอดแห่งธรรมในการกำจัดกิเลสทั้งปวง


             เมื่อพวกเรามีความเข้าใจในเรื่องวิธีการกำจัดกิเลสผ่านเรื่องใกล้ตัว คือ การทำภาวนาโดยตรง ผ่านการใช้ปัจจัย ๔ อย่างถูกต้องและผ่านการฝึกความรับผิดชอบต่อหมู่คณะแล้ว สิ่งที่หลวงพ่ออยากจะสรุปให้พวกเราฟังต่อไปอีกก็คือทั้งหมดที่พระสัมมาล้มพุทธเจ้าทรงกำหนดเป็นบทฝึกลงไปเป็นกิจวัตรในพระธรรมวินัยนั้น แท้จริงแล้ว คือการฝึกความอดทนในการกำจัดกิเลสให้แก่เราโดยที่เราไม่รู้ตัว
            ในพรรษานี้ ใครที่อดทนปฏิบัติกิจวัตรเคร่งครัดมาก ก็ถางกิเลสออกไปได้มาก ใครที่อดทนน้อย ก็ถางกิเลสออกไปได้น้อย เมื่อกิเลสถูกถางออกจากใจไปมากเท่าไหร่ คนที่ช่างอดทนก็กลับได้ความอดทนเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ใครยิ่งตั้งใจถางกิเลสเป็นกิจวัตรมากขึ้นเท่าไหร่ ความอดทนในใจเรา ก็จะถูกยกระดับมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้น ตรงกับพุทธพจน์ที่ว่า


ขันตี ปะระมัง ตะโปตี ดิกขา

            ขันติ คือ ความอดทนเป็นสุดยอดแห่งธรรมะที่ใขักำจัดกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไป นั่นก็หมายความว่า กิเลสทั้งหลาย มันยอมแพ้ให้แก่คนที่มีความอดทนเป็นสุดยอดแห่งธรรมะประจำใจและไมใช่เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่ตรัสอย่างนี้

           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ล้วนตรัสเช่นนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยากขอฝากพวกเราทุกรูปไว้ว่า อย่ามองว่า ขันติเป็นแค่ธรรมะ หรึอหลักธรรมเท่านั้น แต่ขันติตัวจริงที่ฝึกจนฝังใจแล้วได้กลายเป็นนิสัยทรหดอดทนมีไว้เพื่อใขัต่อต้านและกำจัดกิเลสอีกด้วย ขันติจึงเป็นนิสัยสำคัญที่ต้องเพาะให้มากเอาไว้ เพื่อใช้กำจัดกิเลสได้ดังใจนึก
           สิ่งที่เราว่ายากๆ ในโลกนี้ แต่ที่ยากจริงๆ ก็คือ การถางกิเลส ออกจากใจนี่แหละ คือ สุดยอดของความยากที่สุดแล้ว ใครที่ตั้งใจบวชอยู่ต่อไปในเส้นทางธรรม ก็ขอให้ตั้งใจฝึกยกระดับความอดทนเพื่อถางกิเลสออกจากใจไปให้ได้เยอะๆ ด้วย
             เราอดทนฝึกตนตามพระธรรมวินิยเป็นกิจวัตรได้มากเท่าไหร่ ก็ถางกิเลสออกไปในแต่ละวันได้มากเท่านั้นบุญบารมีก็เพิ่มขึ้นทุกวัน แล้วในที่สุด การถางทางไปพระนิพพานของเรา ย่อมทำได้สำเร็จแม้ใครที่จะกลับไปใช้ชีวิตในทางโลก ก็ขอฝากไว้ว่า สุดยอดของธรรมะที่ใช้เผชิญโลกเผชิญชีวิต ไม่มีอะไรเกิน ขันติ
วิชาการต่างๆ ที่เราเรียนกันมาในทางโลกสารพัด ถ้าขาดขันติเสียแล้ว ความรู้ความสามารถเหล่านั้นที่เรียนมา ก็ไม่สามารถใช้ออกมาได้
            ความสำเร็จทุกอย่างในโลกนี้ต้องเอาความอดทนต่อการกำจัดกิเลสไปแลกมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านได้ขันติ เป็นอุปกรณ์วิเศษออกไปจากวัดแล้ว เป็นทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ถางป่ากิเลสในใจตัวเองให้หมดไป เป็น
ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เผชิญแรงบีบคั้นสารพัดจากกิเลสในใจของชาวโลก
                 อย่างไรก็ดี ท่านที่คิดว่าตนเองได้ฝึกขันติมาดีแล้วตลอดทั้งพรรษาพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลก ก็ขอเตือนว่านั่นยังไม่ใช่มีขันติจริงเพราะถ้าท่านมีขันติจริง ท่านต้องไม่ลาสิกขา     

                ส่วนท่านที่บวชอยู่ต่อก็เหมือนกันขอให้ฉุกคิดสักนิดว่าถ้าท่านมีขันติจริง วันนี้พระธรรมกายภายในตัวต้องผุด ปรากฏสว่างไสวเหมือนอย่างกับพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ณ ศูนย์กลางกายของท่านแล้วแต่ที่ท่านยังเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง ก็เพราะยังมีขันติไม่พอ

พระธรรมเทศนา โดย
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

จากหนังสือ บวชไม่เสียผ้าเหลีอง สึกไม่เปลืองผ้าหลาย

 Total Execution Time: 0.0012832005818685 Mins